27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 32
MOTIE VAN HET LID STELLINGWERF C.S.

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– de intercitytreinen op het huidige railnet maximaal 160 kilometer/uur mogen rijden;

– de concurrentiepositie van de trein ten opzichte van de auto dient te worden versterkt;

– de concurrentiepositie een belangrijke impuls kan krijgen door voor belangrijke intercityverbindingen tussen de Randstad en de rest van Nederland als beleidsuitgangspunt een basissnelheid van ten minste 200 kilometer/uur te hanteren;

– net als bij het autosnelwegennet de belangrijke intercityverbindingen in principe vrij dienen te zijn van gelijkvloerse kruisingen,

verzoekt de regering in de definitieve PKB-NVVP-tekst het beleidsuitgangspunt op te nemen dat voor de belangrijke intercityverbindingen tussen de Randstad en de rest van Nederland wordt gestreefd naar een basissnelheid van ten minste 200 kilometer/uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stellingwerf

Giskes

Van Bommel

Van der Steenhoven

Van den Berg

Naar boven