27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID WEVERLING

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biotechnologie een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en het gebruik van medische toepassingen, maar dat onderzoekers, artsen, instellingen en bedrijven hinder ondervinden van de huidige regelgeving;

constaterende dat de huidige Europese Commissie erkent dat harmonisatie van ggo-regelgeving nuttig en nodig is, maar het wijzigen van deze regelgeving thans niet bespreekbaar acht;

verzoekt de regering, zich met andere Europese lidstaten in te spannen om de harmonisatie van ggo-regelgeving te agenderen in het kader van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Naar boven