Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727428 nr. 346

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 346 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2017

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 6 september 2017 besloot de commissie mij te verzoeken om een brief over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie Lodders1, in aanvulling op mijn eerdere brief over de uitvoering van deze motie van 21 maart 20172. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

De motie Lodders verzoekt de regering «ten aanzien van de GMO-regelgeving in te zetten op een vrijstelling van het gebruik van de CRISPR/Cas9 techniek voor gerichte mutaties van planten, zolang sprake is van planten die ook via klassieke veredeling tot stand hadden kunnen komen».

In de kabinetsreactie op de Trendanalyse Biotechnologie 20173 heb ik reeds aangegeven de afwachtendheid van de afgelopen jaren om te zetten in meer daadkracht en zowel de Europese Commissie als de lidstaten aan te spreken op het maken van beleidskeuzes over nieuwe plantveredelingstechnieken. Daartoe ben ik initieel overleg gestart met Europese lidstaten en de Europese Commissie.

In juni 2017 heb ik bijeenkomsten georganiseerd met Nederlandse stakeholders, waar stakeholders uit de agro-sector de noodzaak tot mijn inzet bevestigden. Tijdens die bijeenkomsten is aangekondigd dat ik, overeenkomstig hetgeen ik u in mijn brief van 21 maart 20174 heb toegezegd, een voorstel voor Europese discussie zal ontwikkelen en daarover ook in overleg zal treden met de Nederlandse stakeholders. Meerdere bilaterale en gezamenlijke overleggen hebben daartoe in de afgelopen maanden plaatsgevonden.

Op 1 september jl. heb ik een uitgewerkt voorstel voor discussie, conform mijn brief aan u van 21 maart 20175, publiek gemaakt. Het is op 7 september jl. besproken tijdens een door mij georganiseerde bijeenkomst in Brussel. Het discussievoorstel is openbaar en ik doe het u hierbij als bijlage bij deze brief toekomen6.

Bij de bijeenkomst op 7 september waren 32 Europese lidstaatvertegenwoordigers uit 18 landen alsmede vertegenwoordigers van de Europese Commissie aanwezig. Daarmee is de discussie over nieuwe plantveredelingstechnieken gestart op Europees niveau en heb ik de motie Lodders uitgevoerd.

Over mijn initiatief tot discussie over concrete voorstellen om oplossingen te vinden voor de ontstane situatie met plantveredelingstechnieken is zowel door stakeholders, Europese lidstaten als de Europese Commissie waardering uitgesproken. Hoewel er verschillen van opvatting bestaan over inhoudelijke aspecten en een aantal lidstaten nog een nadere positie moet bepalen, is hiermee een eerste stap gezet om de ingetreden impasse te doorbreken. De volgende stap is het voortzetten van de discussie op technisch, beleids- en eventueel politiek niveau, waarover Nederland de bereidheid heeft uitgesproken dat proces verder te willen faciliteren.

Een eerste mogelijkheid die zich daartoe voordoet is de «High Level conference Modern Biotechnologies in Agriculture – Paving the way for responsible innovation» die de Europese Commissie op 28 September 2017 in Brussel organiseert in het kader van een discussie over toekomstig landbouwbeleid. Ook Nederland zal aan die conferentie deelnemen.

Over de verdere discussie met Europese partners zal ik u op de hoogte blijven houden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 127

X Noot
2

Kamerstuk 27 428, nr. 345

X Noot
3

Kamerstuk 27 428, nr. 335

X Noot
4

Kamerstuk 27 428, nr. 345

X Noot
5

Kamerstuk 27 428, nr. 345

X Noot
6

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl