Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427428 nr. 261

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 261 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2014

Middels deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken over de procedure voor de toelating in de EU voor teelt van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 1507 van Pioneer Hibred en Mycogen Seeds. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft uw Kamer dit toegezegd onder andere ook tijdens het AO Landbouwraad van 12 december jl.

Stand van zaken

De Europese Commissie (EC) heeft op 8 november 2013 een ontwerpbesluit voor Europese toelating voor teelt van de gg-maïslijn 1507 gepubliceerd (zie bijlage)1 met het verzoek om dit met de lidstaten te bespreken tijdens de Milieuraad van 13 december 2013. Het Litouwse voorzitterschap had echter besloten het ontwerpbesluit van de EC niet te agenderen voor de Milieuraad van december. Het is nog onduidelijk wanneer en op welke wijze het Griekse voorzitterschap het ontwerpbesluit ter stemming zal brengen. De Raad heeft tot 12 februari (i.e. drie maanden na publicatie van het voorstel door de EC) de tijd om een besluit te nemen. Er zal op 17 januari a.s. een bespreking en waarschijnlijk een indicatieve stemming in het COREPER plaatsvinden.

Mocht er bij een stemming in de Raad geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het ontwerpbesluit over de teelttoelating van deze maïslijn zijn, dan betekent dit feitelijk dat de Raad geen besluit heeft genomen en is de EC verplicht om de vergunning te verlenen en kan teelt in de EU plaatsvinden.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 26 september 2013 vastgesteld dat de EC haar plicht heeft verzuimd door na te laten om het voorstel voor teelttoelating van de gg-maïslijn 1507 ter stemming te brengen in een Raad van Ministers (T-164/10, Arrest van het Gerecht van 26 september 2013). De EC heeft daarop het onderhavige ontwerpbesluit gepubliceerd. Over dit toelatingsdossier is in 2009 in het Regelgevend Comité gestemd voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Daarom wordt de oude comitologieprocedure toegepast met stemming in de Raad in plaats van in het comité van beroep.

De aanvraag voor toelating van de maïslijn 1507 voor teelt is in 2001 ingediend. Ik verwijs voor wat betreft de behandeling van die aanvraag naar de bijlage bij deze brief.

Vervolg

Zoals gisteren toegezegd tijdens het plenaire debat over de klimaattop in Warschau zal Nederland morgen in COREPER een parlementair voorbehoud maken en de Raad oproepen om voor 12 februari een bespreking in een Raad te organiseren zodat aldaar een besluit kan worden genomen.

Ik zal zo spoedig mogelijk gezamenlijk met de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kabinetsaanpak inzake Europese markttoelatingen van genetisch gemodificeerde organismen waaronder de (gg-) maïslijn 1507 aan uw Kamer aanbieden. Tevens zal ik in die brief aangeven op welke wijze ik uitvoering zal geven aan de motie Klaver.

Ik houd u op de hoogte van de verdere procesgang.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.