27 428
Beleidsnota Biotechnologie

27 543
Toepassing van genetica in de gezondheidszorg

nr. 23
MOTIE VAN DE LEDEN HERMANN EN STELLINGWERF

Voorgesteld 30 januari 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er onvoldoende garanties zijn tegen de mogelijk ongewenste gevolgen van de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in de voedselketen en het milieu, op het terrein van de voedselveiligheid en ecologie;

overwegende, dat op dit moment slecht kan worden voorspeld of de mogelijke gevolgen van introductie onomkeerbaar zijn, wat strijdig kan zijn met het voorzorgsbeginsel;

verzoekt de regering het huidige moratorium op de teelt van transgene gewassen, al dan niet in de vorm van proefvelden, op Europees niveau actief te ondersteunen, tot het moment dat harde veiligheidscriteria geformuleerd zijn en aan deze criteria kan worden voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hermann

Stellingwerf

Naar boven