27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 184 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2011

De Cogem en het Rathenau Instituut hebben u onlangs hun rapport «Mondiale motivatie of Europese eigenheid?» aangeboden. Op verzoek van de vaste commissie voor Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie (2011Z04197/2011D13522) geef ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, een reactie op dit rapport.

In de studie worden vier toekomstscenario’s geschetst over de toekomst van genetische modificatie in de landbouw. De scenario’s beschrijven denkbare extreme situaties en zijn geen toekomstvoorspellingen. De scenario’s kunnen dienen als hulpmiddel om discussie over dit onderwerp goed voorbereid aan te gaan. Als denkkader kunnen de beschreven scenario’s behulpzaam zijn bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen en de daarbij passende beleidsmaatregelen. Elementen uit de scenario’s zijn ook globaal beschreven in de trendanalyse biotechnologie.De reactie op deze trendanalyse zullen wij u binnenkort sturen.

Uit het rapport blijkt dat een vertrouwenwekkend systeem van veiligheidsbeoordeling, het waarborgen van het belang van mondiale voedselzekerheid en keuzevrijheid in alle scenario’s van belang zijn. Ik onderschrijf deze conclusie. Deze aspecten zijn dan ook uitgangspunt van het biotechnologiebeleid van het kabinet.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven