27 428
Beleidsnota Biotechnologie

nr. 105
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2008

Bij deze stuur ik u ter informatie, afschriften van vier brieven waarin ik, mede namens de staatssecretaris van VWS en de minister van LNV, de voorzitters van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), de Commissie biotechnologie bij dieren en de Gezondheidsraad, en de directeur van het Centre for Society and Genomics verzoek om hun medewerking bij het opstellen van een volgende trendmatige analyse van biotechnologische ontwikkelingen.1 Deze zal een vervolg zijn op de Trendanalyse’s Biotechnologie 20042, en 20073. Op beide Trendanalyses ontving u Kabinetsstandpunten4.

Zoals ik in het Algemeen Overleg over de Trendanalyse Biotechnologie 2007 op 15 november jl. heb aangegeven, zal de volgende trendanalyse in 2009 gereed zijn en zal er wederom een kabinetsstandpunt worden opgesteld, waarna het geheel naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer.


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken II, 2003/2004, 27 428, nr. 52.

XNoot
3

Kamerstukken II, 2006/2007, 27 428, nr. 87.

XNoot
4

Kamerstukken II, 2003/2004, 27 428, nr. 57, Kamerstukken II, 2006/2007, 27 428, nr. 87.

Naar boven