27 428
Beleidsnota Biotechnologie

nr. 100
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2008

In 2008 is in Frankrijk een rapport opgesteld waarin melding is gemaakt van ernstige twijfels over de veiligheid van de genetisch gemodificeerde maïs MON810. Deze maïs is in de EU toegelaten voor import en teelt. De Franse autoriteiten hebben naar aanleiding van dit rapport aangekondigd de teelt van deze maïs in Frankrijk voorlopig te verbieden. De import wordt overigens niet verboden. Omdat MON810 maïs ook in Nederland wordt geïmporteerd, heb ik de Cogem gevraagd mij te adviseren of het rapport directe aanleiding geeft om in Nederland nieuwe risico’s voor mens en milieu te vermoeden. De minister van LNV heeft de Tweede Kamer hiervan tijdens het AO Landbouwraad van 29 januari 2008 op de hoogte gesteld en toegezegd de Tweede Kamer van de uitkomst op de hoogte te houden.

Bij deze stuur ik u de reactie van de Cogem van 31 januari 2008 toe1. In de reactie concludeert de Cogem dat ook in het licht van het Franse rapport, de risico’s van MON810 maïs verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast geeft de Cogem aan voornemens te zijn een uitvoerigere reactie op te stellen, waarin een breder beeld wordt geschetst van de problematiek. Ik concludeer hieruit dat er op dit moment geen aanleiding is om naar aanleiding van het Franse rapport maatregelen te treffen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten toekomstige ontwikkelingen alsnog aanleiding tot maatregelen geven, zal ik de Tweede Kamer hierover uiteraard informeren.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven