27 428
Beleidsnota Biotechnologie

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, VAN ECONOMISCHE ZAKEN, VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2000

Hierbij bieden wij U de Integrale Beleidsnota Biotechnologie aan. Deze nota is door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer namens het kabinet op verzoek aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg van 30 juni 1999 toegezegd. De Tweede Kamer heeft toen gevraagd om een overzicht van het kabinetsbeleid en van de ontwikkelingen sinds 1995. In dat jaar is een evaluatie van alle regelgeving op het gebied van genetische modificatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze Nota is opgesteld door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E. Borst-Eilers

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Naar boven