Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 18

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID SWILDENS-ROZENDAAL

Ontvangen 3 oktober 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 24, onderdeel a, vervalt.

II

In artikel 32, eerste lid, wordt de zinsnede «met dien verstande dat de artikelen 9, 11 en 24, onderdeel b, in werking treden» vervangen door: met dien verstande dat artikel 9, eerste lid, onderdeel a, in werking treedt.

III

Artikel 32, tweede lid, wordt vervangen door:

2. Het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9, eerste lid, onderdeel a, wordt vastgesteld bij koninklijk besluit waarvan de voordracht niet wordt gedaan dan vier weken nadat het ontwerp van het besluit is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen is gegeven dat het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel 9, eerste lid, onderdeel a, bij wet wordt geregeld.

Toelichting

Het amendement beoogt dat speciaal kweken voor wetenschappelijk onderzoek (art. 9, lid 1b) mogelijk wordt op het moment dat de wet in werking treedt. Speciaal kweken voor transplantatiedoeleinden (art. 9, lid 1a) wordt mogelijk op bij KB te bepalen tijdstip + voorhang).

Swildens-Rozendaal