Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 17

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 17
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MOSTERD C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 23 januari 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.22, eerste lid, wordt «en in de schoolkosten» vervangen door: , in de schoolkosten en in de reiskosten.

II

In artikel 2.25, eerste lid, wordt «en die in de schoolkosten» vervangen door: , die in de schoolkosten en indien toegekend, die in de reiskosten.

III

Artikel 3.2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel a vervalt aan het slot «en».

B. In onderdeel b wordt de punt aan het slot vervangen door: , en.

C. Ingevoegd wordt een onderdeel c, luidende:

c. tegemoetkoming in de reiskosten voor een scholier of deelnemer vavo.

IV

Na artikel 3.5 worden ingevoegd de artikelen 3.5a en 3.5b, luidende:

Artikel 3.5a. Tegemoetkoming reiskosten voortgezet onderwijs en vavo

1. De hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten voor een schooljaar is afhankelijk van de afstand tussen de school waar de scholier of deelnemer vavo is ingeschreven, en het adres waarop hij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven op 1 oktober van het schooljaar, gemeten langs de kortste, voor hem voldoende begaanbare en veilige weg. Indien de scholier of deelnemer vavo onderwijs volgt in verschillende vestigingen van de school, geldt de afstand tot de vestiging die de scholier of deelnemer vavo in het desbetreffende schooljaar naar verhouding het meest bezoekt.

2. Het bevoegd gezag van de school waar de scholier of deelnemer vavo is ingeschreven, stelt de afstand vast en deelt deze aan de wettelijke vertegenwoordiger van de scholier of deelnemer vavo mee.

3. De bedragen van de tegemoetkoming in de reiskosten zijn opgenomen in artikel 3.5b.

4. Artikel 3.9 is niet van toepassing.

Artikel 3.5b. Overzicht hoogte tegemoetkoming reiskosten voortgezet onderwijs en vavo

De bedragen in onderstaand overzicht luiden per schooljaar en zijn uitgedrukt in euro's naar de maatstaf van 1 augustus 2001.

Overzicht. Bedragen tegemoetkoming reiskosten

minder dan 15 km15 km of meer en minder dan 30 km30 km of meer en minder dan 50 km50 km of meer
nihil€ 81,68€ 163,36€ 326,72

V

Artikel 4.2 wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel b vervalt aan het slot «en».

B. In onderdeel c wordt de punt aan het slot vervangen door: , en.

C. Ingevoegd wordt een onderdeel d, luidende:

d. tegemoetkoming in de reiskosten voor een leerling, indien deze niet reeds ingevolge hoofdstuk 3 voor het desbetreffende schooljaar is toegekend.

VI

Na artikel 4.6 worden ingevoegd de artikelen 4.6a en 4.6b, luidende:

Artikel 4.6a. Tegemoetkoming reiskosten

1. De hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten voor een schooljaar is afhankelijk van de afstand tussen de school waar de leerling is ingeschreven, en het adres waarop hij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven op 1 oktober van het schooljaar, gemeten langs de kortste, voor hem voldoende begaanbare en veilige weg. Indien de leerling onderwijs volgt in verschillende vestigingen van de school, geldt de afstand tot de vestiging die de leerling in het desbetreffende schooljaar naar verhouding het meest bezoekt.

2. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven, stelt de afstand vast en deelt deze aan hem mee.

3. De bedragen van de tegemoetkoming in de reiskosten zijn opgenomen in artikel 4.6b.

Artikel 4.6b. Overzicht hoogte tegemoetkoming reiskosten

De bedragen in onderstaand overzicht luiden per maand en zijn uitgedrukt in euro's naar de maatstaf van 1 augustus 2001.

Overzicht. Bedragen tegemoetkoming reiskosten

minder dan 15 km15 km of meer en minder dan 30 km30 km of meer en minder dan 50 km50 km of meer
nihil€ 6,81€ 13,61€ 27,22

VII

Artikel 4.10, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. Na «Tegemoetkoming» wordt ingevoegd: in de onderwijsbijdrage en in de schoolkosten.

B. Toegevoegd wordt: De tegemoetkoming in de reiskosten wordt niet toegekend voor een schooljaar dat vooraf gaat aan de datum van indiening van de aanvraag.

VIII

In artikel 4.11, eerste lid, wordt «en in de schoolkosten» vervangen door: , in de schoolkosten en in de reiskosten.

IX

In artikel 11.1, eerste lid, wordt na «3.5,»ingevoegd «3.5b,»en na «4.6,» ingevoegd: 4.6b.

X

Na artikel 12.4 wordt ingevoegd artikel 12.4a, luidende:

Artikel 12.4a. Afwijking van artikel 3.5b

In afwijking van artikel 3.5b luidt dat artikel tot 1 januari 2002 als volgt:

Artikel 3.5b. Overzicht hoogte tegemoetkoming in de reiskosten voortgezet onderwijs en vavo

De bedragen in onderstaand overzicht luiden per schooljaar en zijn uitgedrukt in guldens naar de maatstaf van 1 augustus 2001.

Overzicht. Bedragen tegemoetkoming reiskosten

minder dan 15 km15 km of meer en minder dan 30 km30 km of meer en minder dan 50 km50 km of meer
Nihilf 180,–f 360,–f 720,–

XI

Na artikel 12.6 wordt ingevoegd artikel 12.6a, luidende:

Artikel 12.6a. Afwijking van artikel 4.6b

In afwijking van artikel 4.6b luidt dat artikel tot 1 januari 2002 als volgt:

Artikel 4.6b. Overzicht hoogte tegemoetkoming in de reiskosten voortgezet onderwijs en vavo

De bedragen in onderstaand overzicht luiden per maand en zijn uitgedrukt in guldens naar de maatstaf van 1 augustus 2001.

Overzicht. Bedragen tegemoetkoming reiskosten

minder dan 15 km15 km of meer en minder dan 30 km30 km of meer en minder dan 50 km50 km of meer
nihilf 15,–f 30,–f 60,–

XII

Artikel 12.11, tweede lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. wordt in artikel 11.1, eerste lid, «de artikelen 2.22, tweede lid, 3.5, 3.5b, 4.3, 4.6, 4.6b, 5.10, 10.5, tweede lid, en 10.7, derde lid» vervangen door: de artikelen 2.22, tweede lid, 3.5, 3.5b, 4.3, 4.6 en 4.6b.

Toelichting

Dit amendement voorziet erin dat voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en vavo die 15 km of meer van hun school wonen, aanspraak bestaat op een reisvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De hoogte daarvan is afhankelijk van de afstand: onder de 15 km bedraagt zij nihil, vanaf 50 km f 720,– per jaar. Voor de tussenliggende afstanden in stappen van 15–30 km en 30–50 km is het bedrag onderscheidenlijk f 180,– en f 360,–.

Deze tegemoetkoming in de reiskosten is inkomensafhankelijk, waardoor artikel 2.24, waar de korting op de tegemoetkoming (glijdende schaal) is geregeld, van toepassing is. Dientengevolge is in artikel 2.25 de verhouding voor het kortingspercentage aangepast.

De uitvoering van deze tegemoetkoming is aldus vormgegeven:

– Het bevoegd gezag van de school waar de leerling in het voortgezet onderwijs of het vavo is ingeschreven, stelt op aanvraag van de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger vast hoeveel de afstand tussen de woning van de leerling op 1 oktober en de school bedraagt. Voor de datum van 1 oktober is gekozen omdat dit voor het voortgezet onderwijs de reguliere teldatum is en de onderwijskaart voor leerlingen van 16 jaar en ouder moet worden ingezonden. Dit geeft de IB-Groep de mogelijkheid de adresgegevens te controleren.

Indien deze afstand meer bedraagt dan 15 km, verstrekt het bevoegd gezag een gewaarmerkte verklaring aan de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger waarop deze afstand is vermeld. Zolang deze verklaring niet voorhanden is, verstrekt de IB-Groep een voorschot.

Ingeval een leerling op verschillende locaties onderwijs volgt, geldt de afstand tot de locatie die de leerling in dat schooljaar het vaakst bezoekt. Ook voor het volgen van onderwijs op verschillende locaties is voorzien in een bepaling.

Ook om de uitvoeringslasten zo beperkt mogelijk te laten zijn, is de opzet van de regeling zo eenvoudig mogelijk gehouden: er geldt slechts één peilmoment (1 oktober) voor het hele schooljaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld verhuizing of het uitschrijven van de leerling geen gevolgen voor de tegemoetkoming in de reiskosten hebben.

– De leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger dienen samen met de aanvraag voor de overige tegemoetkomingen, de aanvraag voor de tegemoetkoming in de reiskosten in bij de IB-Groep. Deze besluiten op de aanvraag binnen 8 weken. Indien voor 1 oktober wordt aangevraagd, kan de verklaring van de school nog niet worden overgelegd. Daarom zal de IB-Groep de tegemoetkoming reiskosten bij wijze van voorschot verstrekken op aangifte van de aanvrager. In de ministeriële regelingen, bedoeld in de artikelen 1.3 en 8.1 zal dit worden geregeld.

De kosten van dit amendement bedragen 11 miljoen gulden en worden gedekt bij de Voorjaarsnota.

Mosterd

Van der Vlies

Schutte