Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 15

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID LAMBRECHTS

Voorgesteld 17 januari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de reiskosten voor de helft van de BOL-deelnemers gemiddeld meer dan f.1080 bedragen;

overwegende, dat deze reiskosten geen onderdeel uitmaken van de onderwijs- en studiekosten op basis waarvan de gemiddelde kostendekkende vergoeding in het kader van de WTOS is berekend;

van mening, dat deze hoge reiskosten een belemmering kunnen vormen voor de toegankelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs;

verzoekt de regering te bevorderen een OV-jaarkaart in te voeren ten behoeve van die WTOS-gerechtigde deelnemer;

verzoekt de regering tevens daartoe eerst in beeld te brengen welke (financiële) consequenties kleven aan de invoering van een OV-trajectkaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lambrechts