Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 14

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID LAMBRECHTS

Voorgesteld 17 januari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor een kleine groep leerlingen onder de 18 jaar het VAVO passend onderwijs biedt;

overwegende, dat het niet wenselijk is leerlingen onder 18 jaar de toegang tot het VAVO volledig te ontzeggen en geen bijdrage meer te laten ontvangen in het kader van de WTOS;

van mening, dat zulks alleen maar tot verdere stijging van het aantal drop-outs zal leiden;

verzoekt de regering de Tijdelijke regeling toelating VAVO voor leerlingen onder de 18 jaar niet te laten vervallen per 1 januari 2003, zonder dat daarvoor een soortgelijke structurele voorziening in de WEB is opgenomen;

verzoekt de regering voorts om deze leerlingen (en hun ouders) ook in de toekomst onder de werking van de WTOS te laten vallen en artikel 2.6, tweede lid, niet te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lambrechts