27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht»

Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2011

Hierbij bied ik u de voortgangsrapportage Innovatieprogramma’s 2010 aan1.

Het vorige kabinet heeft toegezegd om jaarlijks aan de Tweede Kamer te rapporteren over de voortgang van de innovatieprogramma’s als onderdeel van de sleutelgebiedenaanpak.

De meegezonden rapportage is de laatste verslaglegging, waarin staat beschreven wat de ontwikkelingen zijn geweest rondom de innovatieprogramma’s met als doel het innovatievermogen van de Nederlandse economie te versterken.

De met de innovatieprogramma’s bereikte resultaten en opgedane ervaringen zullen een rol spelen bij het nieuwe beleid inzake de economische topgebieden.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven