27 258
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Voorstel van wet

Artikel I

In het eerste lid is, na de passage «waardoor de algemene veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen» toegevoegd: , ondanks het belang van de ter beschikking gestelde,.

Memorie van toelichting

II. Artikelsgewijs

Artikel I

In de tweede zin van de toelichting is toegevoegd «ondanks het belang van de ter beschikking gestelde». In de daarop volgende zin is toegevoegd «Op grond van dit artikel zal de rechter». In de tweede alinea zijn aan het slot twee zinnen toegevoegd.

Artikel III

De toelichting op artikel III luidde: Artikel II kan pas in werking treden op het moment dat het al genoemde voorstel van wet tot vaststelling van een Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen in werking is getreden, met het oog daarop wordt voorzien in een eventuele gefaseerde inwerkingtreding.

Naar boven