Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 18

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID GISKES

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel S, punt 3, wordt artikel 3.63, vierde lid, vervangen door:

4. Het eerste lid is slechts van toepassing indien de onderneming wordt overgedragen aan iemand die gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht werknemer was van de onderneming of aan iemand die deel uitmaakte van een samenwerkingsverband met degene die de onderneming gaat overdragen en die met betrekking tot dat samenwerkingsverband gedurende 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van overdracht als ondernemer winst heeft genoten.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat ook werknemers die drie jaar of langer in de onderneming werkzaam zijn bij overname van de onderneming van de doorschuiffaciliteit gebruik kunnen maken.

Giskes