Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 17

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID GISKES

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt aan artikel 3.54, eerste lid, een zin toegevoegd: De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op aanschaffings- of voortbrengingskosten in een jaar voorafgaand aan de verveemding, indien deze kosten gemaakt zijn met het oog op de voorgenomen vervreemding.

Toelichting

Met de voorgestelde aanvulling wordt de bestaande praktijk gecontinueerd en voorkomen dat een knelpunt ontstaat indien bijvoorbeeld investeringen in bedrijfspanden plaatsvinden voorafgaand aan de vervreemding van het bedrijfspand.

Giskes