Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 14

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel S, punt 3, wordt vervangen door:

3. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Het eerste lid is slechts van toepassing indien:

a. de over te dragen onderneming gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht deel uitmaakte van een samenwerkingsverband met degene die de onderneming gaat voortzetten en degene die voortzet met betrekking tot dat samenwerkingsverband gedurende die 36 maanden als ondernemer winst heeft genoten, of

b. degene die de onderneming gaat voortzetten gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht ten minste 1225 uren per jaar in dienstbetrekking of andere arbeidsrelatie werkzaamheden in die onderneming heeft verricht.

Toelichting

Dit amendement ziet op de voorgestelde faciliteit voor doorschuiving naar ondernemers in artikel 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Voorwaarde voor deze faciliteit is thans dat de voortzetter gedurende ten minste drie jaar vóór de bedrijfsoverdracht mede-ondernemer is geweest. Op grond van dit amendement wordt de voorwaarde van mede-ondernemerschap niet gesteld indien wordt overgedragen aan de belastingplichtige die in elk van drie aan de bedrijfsoverdracht voorafgaande jaren ten minste 1225 uur in de onderneming werkzaam is geweest. Dit vereiste aantal uren sluit aan bij het urencriterium in artikel 3.6.

Reitsma