Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 13

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel S, wordt als volgt gewijzigd:

A. In punt 2 wordt «in een geval als bedoeld in het vierde lid» vervangen door: in een geval als bedoeld in het vierde of vijfde lid.

B. In punt 3 lid wordt «Het eerste lid is slechts van toepassing» vervangen door: Het eerste lid is van toepassing.

C. Punt 4 komt te luiden:

4. Onder vernummering van het vijfde lid tot zevende lid, wordt na het vierde lid ingevoegd:

5. Het eerste lid is voorts van toepassing ingeval de belastingplichtige overdraagt aan:

a. een kind of kleinkind, of hun partner, mits de belastingplichtige die overdraagt:

1°. ten tijde van de overdracht de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt of

2°. aannemelijk maakt dat hij wegens ziekte of gebreken niet in staat is om ten minste 55% te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde personen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen, en ten tijde van de overdracht daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar niet in staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zal zijn of

b. zijn partner, mits deze ten tijde van de overdracht jonger is dan 55 jaar.

Met betrekking tot een belastingplichtige als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, is de eerste volzin slechts van toepassing indien degene aan wie wordt overgedragen met betrekking tot die onderneming reeds ondernemer is.

6. Bij ministeriële regeling kan onder nader te stellen voorwaarden worden bepaald dat in bij die regeling te bepalen gevallen de in het vierde lid bedoelde termijn tot een bij die regeling te bepalen periode wordt verkort.

II

Artikel XI, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat naast de faciliteit voor doorschuiving naar mede-ondernemers de doorschuiffaciliteit in de familiesfeer blijft bestaan. Voorwaarde voor de faciliteit voor doorschuiving naar mede-ondernemers is dat de voortzetter gedurende ten minste drie jaar vóór de bedrijfsoverdracht mede-ondernemer is geweest. Op grond van dit amendement geldt deze voorwaarde niet indien de onderneming wordt doorgeschoven binnen de familiesfeer. Wel is ook in de familiesfeer de voorwaarde van toepassing dat een medegerechtigde alleen kan doorschuiven naar een ondernemer. Dit is gebaseerd op de artikelen 3.63 en 3.64 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Stb. 215).

Reitsma