Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 12

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 3.54 wordt als volgt gewijzigd:

I

In het derde lid wordt «met eenzelfde economische functie als de vervreemde bedrijfsmiddelen» vervangen door: met een even lange of langere afschrijvingstermijn.

II

In het vierde lid wordt «met eenzelfde economische functie in de onderneming als de aangeschafte of voortgebrachte bedrijfsmiddelen» vervangen door: waarvan de termijn waarover deze plegen te worden afgeschreven, niet langer is dan die van de vervreemde bedrijfsmiddelen.

III

Het negende lid vervalt.

Toelichting

Op de aanschafprijs van bedrijfsmiddelen waarop niet of in meer dan 10 jaar pleegt te worden afgeschreven, kan slechts een herinvesteringsreserve worden afgeboekt als deze is ontstaan uit de vervreemding van een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie als het aangeschafte of voortgebrachte bedrijfsmiddel. Het amendement strekt ertoe dit zogenoemde vervangingsvereiste te laten vervallen. In plaats daarvan is in het derde en vierde lid een andere voorwaarde opgenomen waarmee wordt beoogd de belastingclaim op de stille reserves van het vervreemde bedrijfsmiddel uitsluitend door te schuiven als de termijn waarover dit bedrijfsmiddel pleegt te worden afgeschreven ten minste even lang is als de afschrijvingstermijn die geldt voor het aangeschafte of voortgebrachte bedrijfsmiddel. Dit om te voorkomen dat met het vervallen van het vervangingsvereiste de mogelijkheid zou worden geboden om de belastingclaim op stille reserves van bedrijfsmiddelen met een relatief korte afschrijvingstermijn, door te schuiven naar niet afschrijfbare bedrijfsmiddelen of naar bedrijfsmiddelen met een relatief lange afschrijvingstermijn.

Reitsma