Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 11

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, wordt in artikel 3.54, eerste lid, «de daarop volgende drie jaren» vervangen door: de daarop volgende vier jaren.

II

In artikel I, onderdeel P, wordt in artikel 3.54, vijfde lid, «uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan» vervangen door: uiterlijk in het vierde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan.

III

In artikel XI, onderdeel D, punt 2, vervalt de tweede volzin van het derde lid.

Toelichting

Op grond van artikel 3.54, eerste lid in verbinding met het vijfde lid, wordt een herinvesteringsreserve in beginsel uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Met dit amendement wordt genoemde termijn verruimd met een jaar. Daarmee wordt de termijn gelijkgesteld aan de termijn zoals die thans geldt voor het aanhouden van een vervangingsreserve op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Reitsma