Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127208 nr. 6

27 208
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

nr. 6
VERSLAG

Vastgesteld 25 oktober 2000

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Algemeen

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel, dat overwegend technisch van aard is. Deze leden hebben er behoefte aan over de inhoud enkele vragen te stellen.

Zij vragen of er negatieve consequenties voor rechthebbenden denkbaar zijn van de voorgestelde inrichting van de voorgesteld overgangsregeling voor de bevallingsuitkering.

Waarom is niet gekozen voor een overgangsregeling voor adoptiefouders, waardoor een volledig verlof mogelijk is indien de feitelijke opneming ter adoptie is gelegen in de periode van 16 weken vóór inwerkingtreding van het voorstel van Wet arbeid en zorg?

De leden van de PvdA-fractie zijn niet overtuigd door de argumenten uit de Memorie van Toelichting om – tegen het unanieme STAR-advies in – het uitkeringsrecht bij arbeidsongeschiktheid, die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling, niet onder te brengen in het wetsvoorstel Arbeid en Zorg. Kan een nadere toelichting worden gegeven, waarbij ook de internationale dimensie wordt betrokken?

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de inhoud van voorliggend wetsvoorstel, waarover zij nog enkele vragen wensen te stellen. Waarom komt het kabinet nu al met een invoeringswet? In antwoord op de motie Van Middelkoop heeft het kabinet er voor gekozen om aan het einde van het wetgevingstraject de aspecten van integratie in bestaande wetten op zijn merites te bezien. Deze leden vragen of het kabinet met een invoeringswet niet op de zaken vooruit loopt.

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Aangezien dit wetsvoorstel de overgang en invoering van het wetsvoorstel Wet Arbeid en zorg regelt, verwijzen deze leden voor de inhoudelijke beoordeling van de voorstellen naar hun inbreng in het verslag over dat wetsvoorstel. Zij hebben m.b.t. de Invoeringswet arbeid en zorg een enkele opmerking en vraag.

De leden van de CDA-fractie hebben met verbazing kennisgenomen van de omvang van het invoerings- en overgangsrecht dat noodzakelijk is. Het betreft voor het grootste deel een verschuiving van regels zonder een inhoudelijke wijziging te beogen. Wat zijn de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel? Heeft de omvang van de noodzakelijke overgangs- en invoeringsbepalingen niet geleid tot een heroverweging van de verschuiving van de verschillende bepalingen en wetten naar de Wet arbeid en zorg?

De leden van de CDA-fractie vragen een toelichting op de overgangs- en invoeringsbepalingen inzake adoptieverlof. Zij menen dat het recht op adoptieverlof zeer lang op zich heeft laten wachten. Een Kamermeerderheid heeft zich enige jaren geleden reeds uitgesproken voor de wenselijkheid hiervan, en ook bij sociale partners was draagvlak aanwezig voor een recht op adoptieverlof. Daarom bepleiten deze leden een ruimere overgangsregeling. Waarom wordt niet aan alle ouders die 16 weken of minder voorafgaand aan de invoeringsdatum van het verlof een kind hebben geadopteerd een recht op drie weken verlof gegeven?

Ook de leden van de D66-fractie hebben met veel belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij willen echter nog enige opmerkingen maken.

In de Memorie van Toelichting wordt op blz. 11 het advies van het Clara Wichmann Instituut weerlegd, om niet te knippen in de uitkering over het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid in verband met de zwangerschap of de bevalling. Zo zou de grondslag voor de verlengde uitkering gelegen zijn in ongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap/bevalling en bij de standaarduitkering in het verlof, alsof dat verlof niet verleend zou zijn vanwege de zwangerschap. De leden van de fractie van D66 menen dat de uitkeringsgrond in beide gevallen arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap is.

Ook doet de argumentatie omtrent de controlevoorschriften de leden van de D66-fractie enigszins gezocht aan. Zij menen dat het voordeel van onderbrenging in de Wet arbeid en zorg is, dat er geen enkele associatie meer gelegd behoeft te worden tussen zwangerschap en ziekte, hetgeen in lijn is met de preambule van de EG-zwangerschapsrichtlijn en meer in overeenstemming is met het VN-Vrouwenverdrag. De leden van de D66-fractie vragen de staatssecretaris hierop in te gaan.

De leden van de fractie van D66 staan positief tegenover de Nota van Wijziging, waarin het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet langer wordt meegeteld voor het wachtjaar WAO. Deze leden vragen de staatssecretaris in te gaan op het commentaar van de FNV, waarin wordt aangedrongen op het beëindigen van de situatie dat de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering ten voordele van de werkgever meetelen voor de 52 weken gedurende welke deze verplicht is tot loondoorbetaling.

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Nava


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Van Zijl (PvdA), Bijleveld-Schouten (CDA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), ondervoorzitter, Kamp (VVD), Essers (VVD), Van Dijke (RPF), Bakker (D66), Visser-van Doorn (CDA), De Wit (SP), Verburg (CDA), Smits (PvdA), Spoelman (PvdA), Van der Staaij (SGP), Örgü (VVD), Harrewijn (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), Bussemaker (PvdA), Balkenende (CDA), Wilders (VVD), Santi (PvdA) Snijder-Hazelhoff (VVD).

Plv. leden: E. Meijer (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Giskes (D66), Van der Hoek (PvdA), Dankers (CDA), Hamer (PvdA), Kortram (PvdA), Blok (VVD), Van Blerck-Woerdman (VVD), Van Middelkoop (GPV), Van Vliet (D66), Stroeken (CDA), Marijnissen (SP), Eisses-Timmerman (CDA), Schoenmakers (PvdA), Middel (PvdA), Van Walsem (D66), Weekers (VVD), Vendrik (GroenLinks), Rosenmöller (GroenLinks), Wagenaar (PvdA), Mosterd (CDA), De Vries (VVD), Oudkerk (PvdA), Klein Molekamp (VVD).