Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127208 nr. 13

27 208
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DANKERS EN VAN MIDDELKOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 9 april 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de artikelen I, eerste lid, II, X, onderdeel A, XI, onderdeel A, XIII, onderdelen A, B, E, G, H, J en L, XIV, onderdelen A, D en Y, XX, XXI, onderdelen A en G, XXV, XXVI, onderdeel A, XXVIII, tweede lid, en XXXV wordt «hoofdstuk 3» vervangen door: hoofdstuk 1.

II

In artikel VIII wordt «Hoofdstuk 3» vervangen door «Hoofdstuk 1» en wordt «Hoofdstuk 8» vervangen door: Hoofdstuk 2.

III

In de artikelen X, onderdeel B, XIII, onderdelen I en J, XXI, onderdeel F, en XXIX wordt «hoofdstuk 8» vervangen door: hoofdstuk 2.

IV

In de artikelen I, derde en vierde lid, XXI, onderdeel E, en XXVI, onderdelen F en G, wordt «3:7, eerste lid» vervangen door: 1:3, eerste lid.

V

In de artikelen I, derde en vierde lid, XXI, onderdeel E, en XXVI, onderdelen F en G, wordt «3:8» vervangen door: 1:4.

VI

In de artikelen I, derde lid, XXV, en XXVI, onderdelen F en G, wordt «3:10» vervangen door: 1:6.

VII

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, wordt «artikel 3:2, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg» vervangen door «artikel 642b, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 127b, tweede lid, van de Ambtenarenwet of artikel 12i, tweede lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931» en wordt «3:3, tweede lid, van die wet» vervangen door: het vierde lid van die artikelen.

b. In het tweede lid wordt «de artikelen 3:11, tweede lid, 3:12, tweede lid, en 3:22, tweede lid» vervangen door: de artikelen 1:7, tweede lid, 1:8, tweede lid, en 1:18, tweede lid.

VIII

Artikel IX vervalt.

IX

In de artikelen X, onderdeel A, XIII, onderdelen A, E en H, XIV, onderdeel D, XXI, onderdeel A, XXV en XXVI, onderdeel A, wordt «3:6» vervangen door: 1:2.

X

In artikel XIII, onderdelen I en K, wordt «de artikelen 8:11, derde lid, en 8:12» vervangen door: de artikelen 2:11, derde lid, en 2:13.

XI

In artikel XIII, onderdeel I, wordt «artikel 8:3, eerste lid» vervangen door: artikel 2:3, eerste lid.

XII

In de artikelen XIII, ondereel L, en XVII wordt «8:6» vervangen door: 2:6.

XIII

In de artikelen XXIIIa, en XXVI, onderdelen C, E en J, wordt «artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg» vervangen door: artikel 642a, tweede en derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 127b, tweede en derde lid, van de Ambtenarenwet of artikel 12i van de Militaire ambtenarenwet 1931.

XIV

In de artikelen XXIV, onderdeel A, en XXVII wordt «hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg» vervangen door: artikel 644 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 127e van de Ambtenarenwet en artikel 12l van de Militaire ambtenarenwet 1931.

XV

In artikel XXIV, onderdeel B, wordt «artikel 6:2 van de Wet arbeid en zorg» vervangen door: artikel 644 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 127e van de Ambtenarenwet of artikel 12l van de Militaire ambtenarenwet 1931.

Toelichting

Dit amendement bevat de consequenties van amendement nr. 51 op kamerstuk 27 207.

De wijziging houdt verband met de sedertdien verschenen nota's van wijziging.

Dankers

Van Middelkoop