Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127208 nr. 11

27 208
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

nr. 11
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 maart 2001

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel B wordt «hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1» vervangen door: hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1.

b. Onderdeel J, onder 2, komt te luiden:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten, met uitzondering van hetgeen op grond van artikel 97f, onderdeel o, ten laste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

c. Onder verlettering van onderdeel K tot onderdeel M worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

K

In artikel 97e, onderdeel j, wordt «de artikelen 6, derde lid, en 7 van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de artikelen 8:11, derde lid, en 8:12 van de Wet arbeid en zorg.

L

Artikel 97f wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel i wordt «artikel 11 van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: artikel 8:6 van de Wet arbeid en zorg.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

2

Artikel XXIII komt als volgt te luiden:

Wet op de loonbelasting 1964

ARTIKEL XXIII

De Wet op de loonbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd: de Wet arbeid en zorg,.

B

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

2. In het vierde lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede: , tenzij het uitkeringen in verband met bevalling betreft.

3

In artikel XXVIII, tweede lid, wordt «hoofdstuk 3, afdeling 3» vervangen door: hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1.

4

De artikelen XXII, XXX tot en met XXXII en XXXIV vervallen.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt het wetvoorstel technisch aangepast. In de artikelen XXX tot en met XXXII en XXXIV zijn bepalingen neergelegd tot aanpassing van het onderhavige wetsvoorstel dan wel het voorstel van wet tot vaststelling van Wet arbeid en zorg in de situatie dat bepaalde andere wetsvoorstellen tot wet worden verheven en in werking treden. Aangezien al de in die artikelen bedoelde wetsvoorstellen inmiddels tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden is er – omwille van de duidelijkheid – voor gekozen om bij nota van wijziging het wetsvoorstel arbeid en zorg en het onderhavige wetsvoorstel daaraan aan te passen. In verband met de bij – gelijktijdig met deze nota van wijziging ingediende – nota van wijziging aangebrachte aanpassing in het voorstel van Wet arbeid en zorg kunnen de artikelen XXX en XXXII van het onderhavige wetsvoorstel vervallen en dient artikel XXVIII, tweede lid, te worden aangepast. Voorts kunnen in verband met de onderdelen 1 en 2 van de onderhavige nota van wijziging de artikelen XXXI en XXXIV vervallen. Artikel XXII kan vervallen in verband met de intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 per 1 januari 2001. Met betrekking tot onderdeel 1 zij nog opgemerkt dat in subonderdeel a een technische onjuistheid wordt gerepareerd. Voorts zij met betrekking tot onderdeel 1 opgemerkt dat, waar in artikel XXXI nog sprake was van «artikel 97f, onderdeel k», in dat onderdeel gesproken wordt van «artikel 97f, onderdeel o». Artikel 97f van de Werkloosheidswet (WW) bevat thans al de onderdelen a tot en met m. Voorts is in de Eerste Kamer aanhangig het wetsvoorstel tot Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden (Kamerstukken I 2000/01, 27 269), waarin aan artikel 97f van de WW een onderdeel wordt toegevoegd. Het is aannemelijk dat dat wetsvoorstel eerder in werking zal treden dan het onderhavige wetsvoorstel en dat artikel 97f van de WW derhalve de onderdelen a tot en met n zal kennen op het tijdstip waarop het onderhavige wetsvoorstel, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert