27 207
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

nr. 59
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33

Ontvangen 10 april 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de titel van hoofdstuk 3 en afdeling 1 wordt «EN ADOPTIE» vervangen door: , ADOPTIE EN PLEEGZORG

II

Aan artikel 3:2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste, tweede en derde lid en de artikelen 3:3, tweede lid, 3:4 en 3:5 zijn van overeenkomstige toepassing op de werknemer die een pleegkind opneemt als bedoeld in artikel 5:1, tweede lid, onder d.

III

In de titel van afdeling 2 wordt «EN ADOPTIE» vervangen door: , ADOPTIE EN PLEEGZORG

IV

Artikel 3:7, tweede lid, komt te luiden:

2. De werknemer heeft gedurende de periode dat het verlof in verband met adoptie of de opname van een pleegkind wordt genoten overeenkomstig artikel 3:2, tweede lid of vierde lid, recht op uitkering.

V

A. In het opschrift van artikel 3:9 wordt na «adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

B. Aan artikel 3:9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de werknemer die een pleegkind opneemt als bedoeld in artikel 5:1, tweede lid, onder d.

VI

Artikel 3:11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In de eerste en derde volzin wordt telkens na «in verband met adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

B. In de tweede volzin wordt telkens na «ter adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

VII

In artikel 3:12, tweede lid, wordt na «in verband met adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

VIII

In artikel 3:18, tweede lid, wordt

A. na «in verband met adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

B. na «artikel 3:2, tweede lid» ingevoegd: of vierde lid.

IX

A. In het opschrift van artikel 3:20 wordt na «adoptie» ingevoegd: of pleegzorg

B. Aan artikel 3:20 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de zelfstandige die een pleegkind opneemt als bedoeld in artikel 5:1, tweede lid, onder d.

X

Artikel 3:22, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In de eerste en tweede volzin wordt telkens na «in verband met adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

B. In de derde volzin wordt na «ter adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

XI

In artikel 3:23, eerste lid, aanhef, wordt na «in verband met adoptie» ingevoegd: of pleegzorg.

XII

A. In artikel 3:29, eerste lid, wordt na «in verband met adoptie» telkens ingevoegd: of pleegzorg.

B. Aan artikel 3:29, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien een persoon over dezelfde periode op grond van dezelfde paragraaf zowel recht heeft op een uitkering in verband met adoptie als op een uitkering in verband met pleegzorg wordt hem de uitkering in verband met pleegzorg of ter zake van vervanging in verband met pleegzorg niet uitbetaald.

Toelichting

Hiermee wordt onder het bereik van dit verlofrecht ook gebracht de situatie van pleegouders als zij in dezelfde positie verkeren als andere opvoeders die het kind duurzaam verzorgen en opvoeden, zoals adoptiefouders. Wanneer een werknemer een pleegkind opneemt met het oogmerk om duurzaam in diens gezin te worden verzorgd en opgevoed, is er sprake van eenzelfde situatie als bij de adoptiefouders. Ook in dit geval is sprake van een «gewenningsproblematiek». De gelijkstelling heeft zowel betrekking op het recht op verlof als op (de duur en financiering van) de uitkering.

Het betreft de groep pleegouders, bij wie de pleegkinderen niet eerst tijdelijk maar al direct in het pleeggezin duurzaam opgenomen worden op basis van een pleegcontract. In dit verband moet in de eerste plaats gedacht worden aan pleeggezinnen die het kind al meteen na de indicatie voor uithuisplaatsing in hun gezin krijgen met het oogmerk het duurzaam te verzorgen en op te voeden. Hierbij valt te denken aan een kind wiens ouder(s) bij een ongeluk zijn omgekomen of waarbij de nog in leven zijnde ouder afziet van zijn opvoedingsverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld in verband met hertrouwen) of kinderen van uit de ouderlijke macht ontheven of ontzette ouders. Voorts kan hierbij gedacht worden aan kinderen die uitbehandeld zijn in de psychiatrie en kinderen uit observatiesituaties, voor wie terugkeer naar huis geen reële optie meer is en waarvoor bewust gezocht wordt naar een pleeggezin dat het oogmerk heeft om vanaf de eerste dag van opname het kind duurzaam in het gezin te gaan verzorgen en op te voeden c.q. het kind permanent in het gezin op te nemen.

Ten tweede gaat het hierbij om pleeggezinnen die het kind, nadat het is «uitbehandeld» in de korte termijnvariant pleegzorg in een andere pleeggezin (bijvoorbeeld de crisisopvang, tijdelijke pleegzorg, korte opvang) in hun gezin opnemen met het oogmerk het duurzaam te gaan opvoeden en verzorgen.

In beide situaties bestaat het verlofrecht vanaf de eerste dag dat het pleegkind in het gezin van de werknemer is opgenomen. Dit verlofrecht bestaat slechts ten aanzien van één pleegkind ingeval er meerdere pleegkinderen tegelijk door de werknemer in diens gezin worden opgenomen met het oogmerk hen duurzaam te verzorgen en op te voeden.

Bussemaker

Schimmel

Örgü

Naar boven