Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127062 nr. 67

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2010

In uw brief d.d. 11 november 2010 met kenmerk 27 062-64/2010D44417 vraagt u mij een reactie te geven op een aantal brieven van het vorige kabinet, mede o.b.v. Regeerakkoord van huidige kabinet. Hierbij doe ik u mijn reactie toekomen op de brief Herijking beleid (alleenstaande minderjarige vreemdelingen (27 062, nr. 64).

In het Regeerakkoord is opgenomen dat bij de komst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), de inzet zich maximaal op zo spoedig mogelijke terugkeer richt, onder voorwaarde van lokale opvang. In de brief over de herijking van het beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen van het vorige Kabinet staat vermeld, dat het beleid ten aanzien van amv's zo sluitend mogelijk moet worden. Een amv die niet in aanmerking komt voor bescherming op basis van de asielaanvraag, dient terug te keren. Deze terugkeer dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, om te voorkomen dat de amv langdurig in Nederland verblijft zonder verblijfsvergunning en zonder een toekomstperspectief in Nederland. Bij voorkeur keert de minderjarige terug naar de ouders of andere familieleden. Daarnaast wordt ingezet op plaatselijke opvangfaciliteiten in herkomstlanden.

De herijkingsbrief heeft veel raakvlakken met de maatregelen die in het Regeerakkoord zijn gepresenteerd. Ik wil daarom de aangekondigde herijking verder uitwerken en implementeren.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers