27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2021

Graag informeer ik u over de werkwijze met betrekking tot gezinshereniging ten behoeve van alleenstaande minderjarigen met een verblijfsvergunning die een nareisaanvraag hebben ingediend. Door de media is hierover onlangs bericht. Zeer recent is een inventarisatie naar de casuïstiek van een bestaande werkwijze in het kader van gezinshereniging, die op mijn verzoek is uitgevoerd, afgerond.

In 2019 constateerde de IND in een individuele zaak een dusdanige afwijking van de gebruikelijke gang van zaken dat van de IND in redelijkheid niet gevraagd kon worden het gewenste nareisverzoek te honoreren. De IND heeft dit besluit genomen binnen de betekenis en lezing van het begrip «alleenstaande» vreemdelingen zoals dat volgt uit de Gezinsherenigingsrichtlijn. Deze door de IND gehanteerde lijn is geaccordeerd door de rechtbank (rb Zwolle, VK 19 / 6178).

Deze lijn is opgenomen in de Handvatten nareis1. Vervolgens is de IND, met het oog op rechtsgelijkheid, in enkele vergelijkbare gevallen tot eenzelfde oordeel gekomen, waarmee deze werkwijze meer generiek werd gehanteerd. Daarbij heeft de IND proactief aan betrokkenen voorgelegd of de nareisaanvraag moest worden omgezet in een aanvraag voor gezinshereniging in het kader van artikel 8 EVRM.

In het najaar van 2020 is door Nidos bij de IND een uitleg gevraagd over het hanteren van het juridische begrip «alleenstaand». Een en ander heeft ertoe geleid dat in maart 2021 mij een nota «Alleenstaande minderjarigen nareis» is voorgelegd. In deze nota werden mij enkele procesmatige en juridische overwegingen voorgelegd die zich mogelijkerwijs zouden kunnen voordoen bij de door de IND gehanteerde werkwijze en werd voorgesteld om deze meer generiek door de IND gehanteerde werkwijze los te laten. De nota vormde voor mij aanleiding te verzoeken om een brede inventarisatie van de casuïstiek die zich mogelijk voor zou kunnen doen, alvorens hier een beleidsmatige conclusie aan te verbinden.

In afwachting van deze inventarisatie heb ik toentertijd besloten de bestaande werkwijze te handhaven.

Hierover heeft de IND intern gecommuniceerd via een Informatiebericht2.

De door mij verzochte inventarisatie is, met medewerking van Nidos, inmiddels afgerond. De desbetreffende nota heeft mij op 23 augustus jl. bereikt. De omvang van de casuïstiek blijkt aanmerkelijk groter dan aanvankelijk gedacht. Nidos geeft aan dat het om 207 zaken gaat. De casuïstiek blijkt bovendien dermate divers dat een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is.

Ik heb besloten af te zien van de door de IND meer generiek gehanteerde werkwijze en deze slechts toe te passen in gevallen waarin evident geen sprake is van «alleenstaand», conform het advies in de nota. In die individuele evidente gevallen zal de IND betrokkenen actief blijven informeren over de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag tot gezinshereniging in het kader van artikel 8 EVRM. De IND zal, daar waar nodig, betrokkenen die in de afgelopen periode onder genoemde werkwijze geen aanspraak op nareis hebben kunnen maken, aanbieden de oorspronkelijke nareisaanvraag in behandeling te nemen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

De Handvatten zijn een bundeling van beleidsinformatie die er op het gebied van de werksoort nareis is. De bundeling vormt een handvat, naast de bekende wet- en regelgeving, om op een aanvraag te beslissen. Deze informatie is niet openbaar en dient ter bevordering van de uniforme werkwijze van medewerkers.

X Noot
2

Een Informatiebericht wordt ingezet om medewerkers te informeren over informatie die al gedeeld moet worden met het primair proces, tot het moment dat deze informatie in een WI of WBV kan worden opgenomen. Het bericht dient tot bevordering van de uniforme werkwijze van medewerkers is niet openbaar, omdat het vaak tijdelijke informatie betreft die later in een WI of de Vc wordt opgenomen. Een informatiebericht is in principe maximaal zes maanden geldig.

Naar boven