Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927062 nr. 108

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

28 638 Mensenhandel

Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2019

Tijdens het mondelinge vragenuur op dinsdag 2 april jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 69, Vragenuur) heb ik u toegezegd dat ik het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) zou vragen om onderzoek te doen naar het verdwijnen van Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang en of daarbij sprake is van indicaties van mensensmokkel dan wel mensenhandel. Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop hieraan invulling zal worden gegeven.

De komende maanden zullen twee gerelateerde onderzoeken worden uitgevoerd. Allereerst wordt een analyse uitgevoerd van de gegevens die bij de samenwerkingspartners binnen de migratieketen beschikbaar zijn over het vertrek met onbekende bestemming van amv’s uit de opvang. Daarbij worden niet alleen amv’s met een Vietnamese nationaliteit betrokken maar alle amv’s die in de afgelopen vier jaar uit de opvang zijn vertrokken.

Het EMM zal een fenomeenonderzoek uitvoeren dat twee onderzoeksrichtingen kent. Enerzijds zal het EMM onderzoek doen naar de omvang van- en de omstandigheden waarin vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit met onbekende bestemming uit de beschermde opvang zijn vertrokken in de periode 2015 tot 2019. Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van de data die bij de samenwerkingspartners binnen de migratieketen beschikbaar is. Anderzijds zal het EMM onderzoek doen naar de betrokkenheid van vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit bij signalen van- en opsporingsonderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel in Nederland in de periode 2015 tot 2019.

De resultaten van de twee onderzoeksrichtingen van het EMM en de analyse van beschikbare gegevens over vertrek met onbekende bestemming van amv’s zullen dit najaar gereed zijn.

Nederland zet zich in toenemende mate in om door internationale samenwerking migratiecriminaliteit en mensenhandel te voorkomen en te bestrijden. De Europese operationele samenwerking tegen mensenhandel en mensensmokkel vindt plaats in EMPACT THB («Trafficking Human Beings») en EMPACT organised illegal migration (mensensmokkel), die beiden onderdeel uitmaken van Europol. Om inzichtelijk te krijgen in hoeverre andere lidstaten ook te maken hebben met deze problematiek heeft via Europol een internationale uitvraag plaatsgevonden.

EMPACT THB is een project waaraan 29 landen en vier EU agentschappen deelnemen. De politie, het Openbaar Ministerie, de KMar en Inspectie SZW zijn tevens betrokken bij de uitvoering van dit project. Recent is besloten dat Nederland trekker wordt van dit internationale project. Dankzij dit soort samenwerkingsverbanden neemt de hoeveelheid informatie die de lidstaten met Europol delen ieder jaar toe. Ik ben trots dat wij als Nederland hier een toonaangevende bijdrage aan kunnen leveren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers