Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127030 nr. 15

27 030
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering

nr. 15
MOTIE VAN HET LID GISKES C.S.

Voorgesteld 14 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend, dat een wettelijk kader voor verlofsparen primair wordt ingegeven door het streven een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg mogelijk te maken;

constaterend, dat twijfel bestaat over de meerwaarde van een fiscale regeling voor tijdsparen;

tevens constaterend, dat op het punt van geldsparen de regeling qua rechtsbescherming wel, maar qua financiële mogelijkheden voor velen nauwelijks een verbetering betekent;

overwegend, dat de regering in het voorjaar van 2001 een nota over verschillende vormen van langdurig zorgverlof zal uitbrengen die aanleiding kan zijn tot gerichte versterking van de financiële stimulans van voorzieningen voor verlofsparen;

verzoekt de regering de fiscale regeling voor verlofsparen in het komend jaar nader te bezien en de resultaten daarvan uiterlijk bij het belastingplan 2002 in de vorm van concrete voorstellen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Giskes

Dijsselbloem

Reitsma

Remak