Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127030 nr. 10

27 030
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering

nr. 10
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 november 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In het in artikel VIa, onderdeel G, opgenomen artikel 36a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt de volgende wijziging aangebracht:

In het tweede lid wordt «1 januari 2006» gewijzigd in: 1 januari 2007.

Toelichting

In artikel 36a van de Wet op de loonbelasting 1964 is een overgangsregeling opgenomen voor op het moment van inwerkingtreding van deze wet reeds bestaande verlofspaarregelingen. Op grond van deze overgangsregeling blijven verlofspaarregelingen die – op grond van de regels zoals die golden op het moment van inwerkingtreding van deze wet – kwalificeren als een regeling voor verlofsparen, tot 1 januari 2006 aangemerkt als een verlofspaarregeling. De onderhavige nota van wijziging vloeit voort uit een toezegging die ik heb gedaan in het wetgevend overleg van 1 november 2000 en strekt ertoe de termijn van deze overgangsregeling met een jaar te verlengen. Door deze wijziging vallen op de datum van inwerkingtreding van deze wet reeds bestaande verlofspaarregelingen vanaf 1 januari 2007 onder de nieuwe wetgeving in plaats van ingaande 1 januari 2006.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos