27 019
Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen

nr. 6
AMENDEMENT VAN HET LID VOÛTE-DROSTE C.S.

Ontvangen 28 september 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel III, wordt onder vernummering van de artikelen IV en V tot artikelen V en VI, een nieuw artikel IV ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IV

De Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van paragraaf 3.4. komt als volgt te luiden:

§ 3.4 Antenne-opstelpunten.

2. Na artikel 3.11 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.12

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot antenne-opstelpunten. Hierbij kunnen aan het college taken worden opgedragen en bevoegdheden worden verleend.

2. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

a. de door degene, bedoeld in artikel 3.11, eerste of vijfde lid, te verstrekken informatie over de antenne-opstelpunten waarover zij beschikken;

b. het reserveren van ruimte op antenne-opstelpunten voor eigen gebruik of voor medegebruik;

c. de termijnen waarbinnen op een verzoek, als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, tot medegebruik van een antenne-opstelpunt moet worden beslist.

d. de vergoeding, bedoeld in artikel 3.11, derde lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking tot antenne-opstelpunten. Met bedoelde algemene regels wordt een kader gecreëerd waardoor – langlopende – geschillen met betrekking tot eerder bedoeld medegebruik kunnen worden voorkomen door de Opta. Bij deze nadere regels zullen de in de uitspraak van de rechtbank van 13 september aan de orde gekomen elementen nadrukkelijk worden meegewogen. Dit betreft met name de door de rechtbank gegeven uitleg van antenne-opstelpunten door een uitspraak te doen in het geschil inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten. De rechtbank heeft in zijn uitspraak een strikte uitleg gegeven aan artikel 3.11 van de Telecommunicatiewet. Door genoemde uitspraak is de mogelijkheid tot het stellen van regels door OPTA inzake geschillen met betrekking tot medegebruik van antenne-opstelpunten beperkt. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitrol van zowel mobiele netwerken als van omroepzendernetwerken wordt vertraagd. Dat wordt onwenselijk geacht.

Voûte-Droste

Wagenaar

Bakker

Naar boven