Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 462

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2015

Tijdens het verlengde Algemeen Overleg over Salmonella in zalm bij Foppen op 18 december 2014 heb ik u toegezegd inzicht te geven in de rapportage van de NVWA over de resultaten van inspecties bij de visbedrijven (Handelingen II 2013/14, nr. 39, item 16). Dit zijn alle bedrijven in de visproductieketen in Nederland vanaf de visafslagen tot en met de visverwerkende bedrijven. Bijgaand treft u de rapportage van de NVWA aan1. Hieronder geef ik een toelichting op de bevindingen en de door de NVWA genomen maatregelen.

Inspectieresultaten

In de rapportage treft u de beoordelingen vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 aan over alle schakels in de visproductieketen, vanaf visafslagen tot en met de visverwerkende bedrijven. Dit zijn in totaal 399 bedrijven.

De beoordeling is gedaan op grond van audits en systeeminspecties. Via een audit wordt eenmaal per drie jaar het gehele voedselveiligheidssysteem van het bedrijf beoordeeld. Aan de hand van een systeeminspectie wordt jaarlijks op onderdelen van de verplichtingen met betrekking tot de voedselveiligheid gecontroleerd.

De bedrijven worden op grond van de inspectie resultaten ingedeeld in een kleur (wit = geen recente gegevens bekend, rood = harde maatregelen nodig, oranje = op onderdelen verbeteringen nodig, groen = naleving in orde).

Momenteel zijn 174 (44%) van de bedrijven ingedeeld in de categorie «groen», 217 (55%) van de bedrijven in de categorie «oranje». In de categorie «oranje» zitten alle bedrijven waar afwijkingen zijn geconstateerd. Dit betekent niet dat deze afwijkingen direct een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengen en/of dat dit structurele afwijkingen zijn. Om de regelgeving goed na te leven, moeten de afwijkingen wel hersteld worden.

In het interventiebeleid heeft de NVWA de sanctie per type overtreding vastgesteld. In de categorie «oranje» zitten momenteel 59 bedrijven (15%) die extra geïnspecteerd gaan worden, omdat er sprake is van meerdere afwijkingen en/of afwijkingen die na langere tijd nog niet hersteld zijn.

Ook is er één bedrijf dat nu in de categorie «rood» valt. Bij dit laatste bedrijf loopt momenteel een intensief traject waarbij de NVWA het bedrijf in korte tijd herhaaldelijk (wekelijks) inspecteert en maatregelen zoals bestuurlijke boetes neemt om ervoor te zorgen dat het bedrijf ofwel voldoende gaat naleven of dat andere stringente maatregelen nodig zijn, zoals het definitief intrekken van de erkenning.

Alhoewel er niet direct sprake is van bedreigingen voor de volksgezondheid, laten deze resultaten zien dat verbeteringen nodig zijn in deze bedrijfstak. De 59 bedrijven in de categorie «oranje» die extra geïnspecteerd worden en het «rode» bedrijf zullen binnen afzienbare termijn verbeterde naleving moeten laten zien.

Maatregelen door de NVWA

Uit de rapportage wordt duidelijk dat de capaciteit van de NVWA voor inspecteren van de bedrijven in de visproductieketen niet toereikend is. In het kader van het Plan van Aanpak NVWA heeft de NVWA voor de inspecties in de visketen vanaf dit jaar dan ook extra inspecteurs aangenomen. Er zijn twee FTE toegevoegd aan de ruim zeven FTE.

De inspecteurs zullen in de komende maanden prioriteit leggen bij de «oranje» bedrijven die extra gecontroleerd moeten worden. Bovendien zal de NVWA ervoor zorgen dat alle bedrijven in de visproductieketen in de komende jaren minimaal eenmaal per jaar bezocht worden en dat bedrijven die onvoldoende naleven binnen een afzienbare termijn van maximaal vier maanden opnieuw bezocht worden, opdat sneller dan nu geconstateerd kan worden dat afwijkingen hersteld zijn of dat extra maatregelen nodig zijn.

Omdat momenteel een substantieel deel van de bedrijven in deze bedrijfstak onvoldoende naleeft (15%) zal de NVWA, naast de extra inzet met inspecties, in de komende maanden nagaan of het interventiebeleid afdoende werkt. Indien onvoldoende verbeterde naleving wordt geconstateerd, zal een steviger interventiebeleid worden opgesteld. Het interventiebeleid van de NVWA voor alle sectoren staat op www.nvwa.nl.

Met deze rapportage krijgt u een beeld van de mate van naleving bij de bedrijven in de visproductieketen. Met de huidige capaciteit is in 2014 de hele sector in kaart gebracht. Met deze capaciteit en de uitbreiding vanuit het Plan van Aanpak zal in 2015 de achterstand worden weggewerkt en het interventiebeleid strikter worden toegepast. Dit zal leiden tot een betere naleving en/of meer interventies. Daarnaast treft de NVWA de voorbereidingen om dit jaar de inspectieresultaten van de visafslagen individueel openbaar te maken. In 2016 zullen alle inspectieresultaten van de andere bedrijven in de visproductieketen openbaar worden gemaakt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl