26 991 Voedselveiligheid

Nr. 422 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2014

In november 2013 heeft de NVWA het verboden antibioticum furaltadone aangetroffen in de kalverhouderij (Kamerstuk 26 991, nr. 392). Medio april 2014 heeft de NVWA wederom monsters genomen op 20 kalverbedrijven. Daarbij is bij één kalverhouderij de verboden stof furazolidon aangetroffen. Furaltadone en furazolidon zijn beide antibiotica die volgens de Europese Verordening (EU) Nr 37/2010 verboden zijn voor voedselproducerende dieren.

Uit nader onderzoek op de kalverhouderij waar furazolidon is aangetroffen, is gebleken dat de stof afkomstig is van een partij diervoeder. Het onderzoek naar furazolidon heeft zich daarom uitgebreid naar de betreffende diervoerproducent. Ook dit bedrijf is geblokkeerd en er vindt nader onderzoek plaats. Gebleken is dat, naast het kalverbedrijf waar de stof tijdens de bemonsteringsactie van de NVWA is aangetroffen, nog drie andere vleeskalverhouders en één melkveebedrijf de betreffende partij diervoer hebben ontvangen. Deze bedrijven zijn geblokkeerd voor afvoer van dieren en dierlijke producten. Er vindt nader onderzoek plaats in urine, vlees en organen van de dieren naar de aanwezigheid van residuen van furazolidon. Runderen waarbij residuen van furazolidon wordt aangetroffen, worden uit de handel genomen en vernietigd. Er zijn geen residuen aangetroffen in de melk van het betreffende melkveebedrijf.

Op één van deze kalverbedrijven zijn vlak voor de bemonsteringsactie dieren afgevoerd voor de slacht. Het nog aanwezige vlees van deze dieren is onderzocht en ook daarin zijn residuen van furazolidon aangetroffen. De NVWA heeft daarop direct de handelsstromen van dit vlees in kaart gebracht. Gebleken is dat een deel van dit vlees terecht is gekomen in Duitsland, België, Italië en Frankrijk (in totaal 24 ton). Via het Rapid Alert System on Feed and Food (RASFF) heeft Nederland dit gemeld aan de betrokken autoriteiten van genoemde landen. Een ander deel van het vlees (45 ton) is al op de Nederlandse markt terecht gekomen en naar alle waarschijnlijkheid inmiddels geconsumeerd. De partijen vlees/vleesproducten die nog in Nederland voorradig zijn, worden van de markt gehaald.

Hoewel het onderzoek nog loopt, is vooralsnog niet gebleken dat ook in andere charges van het betreffende diervoer de verboden stof aanwezig is. Mocht uit onderzoek blijken dat ook andere kalveren en/of vlees residuen van de stof bevatten, dan geldt hiervoor een zelfde aanpak.

Advies Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering

Naar aanleiding van deze zaak heeft het onafhankelijke Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA advies uitgebracht over de volksgezondheidsrisico’s1. BuRO concludeert dat, op basis van Europese risicobeoordelingen en de gemeten gehaltes, consumenten die vlees of organen hebben gegeten waarin residuen van furazolidon aanwezig zijn, géén ontoelaatbaar gezondheidsrisico hebben gelopen. Omdat het om een (verboden en) kankerverwekkende stof gaat, is blootstelling aan deze stoffen via de voeding ongewenst. Er moet voorkomen worden dat er vlees of orgaanvlees op de markt is dat residuen van het furazolidon bevat. Om die reden heeft de NVWA de maatregel opgelegd dat vlees en vleesproducten van deze dieren uit de handel dienen te worden genomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven