Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201426991 nr. 421

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 421 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2014

Met deze brief informeer ik u over de recall van vlees afkomstig van de slachterij «Van Hattem Vlees B.V.», en de stand van zaken omtrent de op 19 februari jl. geschorste erkenning om te slachten op dit bedrijf. Daarnaast informeer ik u over de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de NVWA naar vermeende fraude bij een verwerker van vleeswaren (VION ENCEBE).

1. Recall Van Hattem Vlees B.V.

Op 25 februari jl. (Kamerstuk 26 991, nr. 411) bent u geïnformeerd over de recall bij Van Hattem Vlees BV. Zoals destijds aangegeven heeft de NVWA op 6 februari jl. een last onder bestuursdwang opgelegd aan dit bedrijf om uitgeleverd vlees en vleesproducten uit voorzorg terug te laten halen (recall). Vanwege de onduidelijke herkomst van de partijen vlees is niet zeker dat dit vlees aan alle voedselveiligheidsvoorschriften voldeed. De NVWA was daarom op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt het vlees als niet geschikt voor humane consumptie aan te merken. Ik wil nogmaals benadrukken dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is aangetoond. Het ging hierbij om door het bedrijf geproduceerd vlees vanaf 1 januari 2012 tot en met 23 januari 2014. De recall is inmiddels, op een juridische procedure bij één bedrijf na en een afwijking na controle bij een ander bedrijf, afgerond.

De directe afnemers, 512 in totaal, zijn in februari jl. door Van Hattem per brief geïnformeerd over hun verplichting het geleverde vlees en vleesproducten te traceren evenals de daarmee vervaardigde producten en deze van de markt te halen. Tevens moesten deze bedrijven hun afnemers infomeren over de producten waarin dit vlees verwerkt was en over de verplichting tot traceren en van de markt halen van deze producten. De verantwoordelijkheid voor de recall lag bij Van Hattem, de NVWA heeft toegezien op de juiste uitvoering hiervan.

Van alle 512 afnemers is door de NVWA een melding ontvangen waarin is aangegeven of het bedrijf al dan niet producten van Van Hattem heeft afgenomen, en wat er met het product(en) is gebeurd. Van deze 512 bedrijven is bij 9 bedrijven door de NVWA een boeterapport aangezegd voor het niet tijdig melden of voor een onvolledige melding. Dit heeft bij deze bedrijven geleid tot een volledige melding.

In mijn brief aan u van 25 februari jl. heb ik u gemeld dat er ongeveer 28.000 ton vlees zou zijn geleverd door van Hattem in de periode waarop de recall betrekking had. Deze omvang van de recall is na nader onderzoek van alle beschikbare informatie naar beneden bijgesteld tot in totaal 15.974 ton.

Uitzondering op de recall

Zoals reeds aangegeven in beantwoording op Kamervragen1 zijn er uitzonderingen op de recall mogelijk. Indien een bedrijf kan aantonen dat een partij volledig traceerbaar is en aan alle wettelijke voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, dan hoeft het vlees niet te worden teruggehaald of kan al teruggehaald vlees weer in de handel worden gebracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer. In totaal hebben 12 van de 512 afnemers hiertoe een traceringsverslag ingediend bij de NVWA. Drie van deze verzoeken zijn door de NVWA gehonoreerd. Hierbij ging het bijvoorbeeld om geiten die geslacht waren in loonslacht en als heel karkas teruggingen naar de opdrachtgever. Negen verzoeken zijn afgewezen omdat de NVWA op basis van de aangeleverde informatie niet de volledige traceerbaarheid kon vaststellen en daardoor ook niet dat de afgenomen partijen vlees aan alle voedselveiligheidsvoorschriften voldeden.

2. Stand van zaken slachthuis Van Hattem

Zoals reeds aan u gemeld (Kamerstuk 26 991, nr. 411) is op 19 februari jl. de erkenning van het slachthuis en uitsnijderij Van Hattem geschorst. Het bedrijf kon daardoor niet meer slachten en/of uitsnijden. De aanleiding hiervoor was dat het bedrijf onvoldoende garanties kon geven ten aanzien van de wettelijke traceringseisen.

Na het indienen van een plan van aanpak van het bedrijf, en beoordeling hiervan door de NVWA, is de schorsing van de erkenning op 8 april jl. opgeheven. De beoordeling bestond uit een uitgebreide NVWA-audit en een aantal proefslachtdagen waarbij het bedrijf heeft aangetoond aan alle wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Sinds 9 april jl. wordt er onder verscherpt toezicht geslacht bij het bedrijf. Dit betekent dat er, naast een verdubbeling van de toezichtcapaciteit (twee dierenartsen), diverse extra NVWA-audits en onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd. De kosten hiervan komen ten laste van het bedrijf.

Het verscherpte toezicht blijft tenminste van kracht tot een volledige audit (planning begin juli a.s.) uitwijst dat er geen enkele omissie meer is. Indien deze audit aantoont dat het bedrijf aan alle wettelijke vereisten voldoet, zal het verscherpte toezicht geleidelijk worden opgeheven. Ook na de opheffing van verscherpt toezicht zullen onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd.

3. Onderzoek VION ENCEBE

Zoals aan u gemeld op 13 januari jl. (Kamerstuk 26 991, nr. 392) heeft de NVWA onderzoek gedaan naar mogelijke onregelmatigheden bij VION ENCEBE. Het onderzoek richtte zich onder andere op de gehanteerde werkwijze ten aanzien van bedorven vlees en houdbaarheidsdata. De NVWA heeft tijdens haar onderzoek geen overtredingen geconstateerd inzake de veronderstelde onregelmatigheden.

Bij een reguliere audit medio maart jl. heeft de NVWA bij dit bedrijf wel een overtreding geconstateerd. Dit betrof het niet terughalen van een product dat niet aan de voedselveiligheidscriteria voldeed en het niet melden hiervan aan de NVWA. De NVWA heeft hiervoor een boeterapport opgemaakt. Naar aanleiding van deze overtreding zal de NVWA een herinspectie uitvoeren.

Daarnaast heb ik aan u in dezelfde brief gemeld dat er circa 11.000 kg ham door VION ENCEBE onterecht als biologische ham verkocht is aan 9 supermarkten en een vleesverwerker. Het tuchtgerecht van Skal Biocontrole (Skal), welke toezicht uitoefent op de naleving van de regels voor de biologische productie, heeft ENCEBE hiervoor een boete opgelegd van 15.000 euro. Naar aanleiding van deze overtreding heeft Skal tevens een onderzoek ingesteld naar het eventueel structureel voorkomen van de overtreding. Tijdens de inspecties die hebben plaatsgevonden, hebben de Skal-inspecteurs geen aanwijzingen gevonden dat het om een structurele overtreding gaat. Ook uit de kruiscontroles, waarbij Skal producten heeft getraceerd van de supermarkt naar ENCEBE, zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

18 maart 2014, Beantwoording vragen over het bericht Recall Van Hattem kan beperkter (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1454); 18 maart 2014 Beantwoording vragen over terugroepactie sleurt vleesbedrijven mee (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1454); 3 april 2014, Beantwoording vragen over het terugroepen van vlees bij Van Hattem (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1454).