26 991 Voedselveiligheid

Nr. 393 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2014

Op 26 juni 2013 (Kamerstuk 26 991, nr. 363) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn besluit over het kwaliteitssysteem Quality systems Livestock Logistics (QLL).

Daarin heb ik aangegeven de toezichtmodaliteiten die zijn verleend aan het kwaliteitssysteem QLL per 1 januari 2014 in te trekken. Heroverweging van dit besluit kon slechts plaatsvinden indien QLL mij duidelijke garanties kon geven dat alle tekortkomingen op dat moment zijn opgelost en het verbeterplan volledig ten uitvoer is gebracht.

In het notaoverleg Dierenwelzijn van 2 december 2013 heb ik toegezegd om vóór het Algemeen Overleg van 23 januari aanstaande, geen onomkeerbare besluiten te nemen ten aanzien van QLL. Met deze brief wil ik u in kennis stellen van de voortgang.

De NVWA heeft een audit gedaan naar het functioneren van QLL naar aanleiding van een in het najaar van 2013 uitgevoerd onderzoek (bijlage1). In deze beoordeling wordt aangegeven dat hoewel er op een aantal vlakken verbetering bij QLL heeft plaatsgevonden, de naleving door de leden en het toezicht daarop van de controlerende instanties nog steeds tekort schiet. Het beeld uit het onderzoek van de NVWA is in grote lijnen gelijk aan dat van het vorige onderzoek van januari 2013. Er zijn veel administratieve fouten en overtredingen met een potentieel risico voor dierenwelzijn en diergezondheid, maar er zijn weinig overtredingen waarbij het dierenwelzijn en diergezondheid daadwerkelijk is geschaad.

De gegevens uit dit onderzoek zijn met het bestuur van QLL gedeeld.

Ik ben gezien de resultaten van het onderzoek van de NVWA voornemens om de erkenning van QLL per 1 maart 2014 geheel in te trekken. Vanaf die datum zullen de eerder aan Stichting QLL verleende faciliteiten niet langer meer van toepassing zijn.

In de komende periode zal ik bezien óf en zo ja, onder welke voorwaarden er in de toekomst per sector mogelijkheden kunnen worden geboden om faciliteiten opnieuw te verlenen waarbij wel de benodigde garanties gegeven kunnen worden.

Met name het keuren van varkenstransporten aan de klep van de vrachtwagen in plaats van in de stal heeft invloed op de hoeveelheid werk die door de NVWA moet worden verricht. Als voorbereiding op het uitvoeren van klepkeuring is daarom medio 2013 gestart met de werving van 20 dierenartsen. Inmiddels zijn er 12 van de beoogde 20 extra dierenartsen in dienst gekomen. Omdat deze dierenartsen nog opgeleid moeten worden zal er gedurende 2014 op piekmomenten nog onvoldoende capaciteit aanwezig zijn om de dienstverlening van de NVWA volledig uit te voeren. De NVWA zal zoveel als mogelijk de knelpunten proberen te beperken. Daarnaast is er mogelijk sprake van een toename van het illegaal verzamelen van schapen en illegale transporten van varkens. Hiervoor zullen extra controleurs worden ingezet.

De kosten voor de extra inzet van personeel van de NVWA zullen waar mogelijk bij de bedrijven in rekening worden gebracht. Deze aanpak is in lijn met de brief over de aanpassing in het retributiestelsel van de NVWA die ik u op 19 december 2013 heb toegezonden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven