Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226959 nr. 138

26 959 Toekomst van de nationale luchthaven

Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2012

Hierbij bied ik u de vijftiende voortgangsrapportage aan over het Project Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling Grote Projecten1. Het rapport beslaat de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 en heeft betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidhinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder wordt gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Voor wat betreft de voortgang van het geluidsisolatieproject Schiphol (GIS-3) bericht ik u dat het aantal woningen dat eind 2011 geïsoleerd is opgeleverd 1105 bedroeg. Op dat moment waren de navolgende panden nog in behandeling:

  • De isolatie van 1 woning is uitgesteld naar het voorjaar van 2012 in verband met persoonlijke omstandigheden van de bewoner.

  • Als gevolg van een uitspraak van de rechter komen 3 woningen alsnog in aanmerking voor isolatie. Deze woningen zijn recentelijk in het isolatieproces opgenomen en zullen in mei 2012 worden opgeleverd.

  • Voor 1 woning is een overeenkomst gesloten waarbij de eigenaar zelf vervangende en geïsoleerde nieuwbouw realiseert. De planologische procedures hebben gezorgd voor vertraging. De verwachting is dat de eigenaar medio 2012 de vervangende nieuwbouw zal opleveren.

  • Voor 1 pand is in 2006 een overeenkomst gesloten voor isolatie door de eigenaar zelf. Het betreft een studentenhuisvesting in Amstelveen. Over de uitvoering van de overeenkomst is een geschil ontstaan, dat heeft geleid tot een rechtszaak. Tijdens de rechtszaak in november 2011 is een minnelijke schikking getroffen waarbij de eigenaar zorg draagt voor isolatie en de Staat bijdraagt in de kosten van isolatie van een (klein) deel van het gebouw. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd als onderdeel van de revitalisering van het Uilenstede complex in Amstelveen en de laatste betaling door de overheid zal plaatsvinden in 2014.

  • Er lopen nog 2 zaken waar de eigenaar beroep heeft aangetekend tegen het door mij genomen besluit om de woning te isoleren. Daarnaast zijn er nog 5 bezwaren en beroepen in behandeling tegen mijn besluit om de woning niet te isoleren. De verwachting is dat de behandeling van deze bezwaren en beroepen zal leiden tot de isolatie van 1 tot 3 aanvullende panden.

De financiële raming is in de verslagperiode in neerwaartse zin bijgesteld van M€ 60,0 tot M€ 51,9. In de voorgaande raming was rekening gehouden met een groter aantal te isoleren woningen.

Voor het overige verwijs ik u naar bijgevoegde Voortgangsrapportage.

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermede afdoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.