Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126959 nr. 136

26 959 Toekomst van de nationale luchthaven

Nr. 136 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2011

Hierbij bied ik u de dertiende voortgangsrapportage aan over het Project Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling Grote Projecten1. Het rapport beslaat de periode 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 en heeft betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidhinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder wordt ook gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermede afdoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.