26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Bij de regeling van werkzaamheden van 19 juni 2012 is door mevrouw Van Tongeren (GL) gevraagd om informatie naar aanleiding van aanhoudende perikelen bij chemiebedrijf Odfjell.

In een persbericht van RTV Rijnmond van 15 juni 2012 wordt gesproken over grote problemen bij het bedrijf. RTV-Rijnmond doet meldingen uit een Brzo-inspectierapport van controles op 6 en 7 maart 2012 dat inmiddels openbaar is. Over deze inspectie is in maart op hoofdlijnen door de Inspectie SZW en het Wabo-bevoegd gezag naar de media gecommuniceerd.

Ik verwijs u naar de website van DCMR voor deze rapportage. Daarmee vul ik tevens een toezegging in die door minister Kamp is gedaan in het vragenuur van 22 mei 2012.

Op 18 juni 2012 heeft de DCMR namens de provincie Zuid-Holland een handhavingsbeschikking aan Odfjell gezonden. Deze beschikking is de verdere uitwerking van de handhaving die op 22 mei is gestart, na het vaststellen van het rapport van de BRZO-inspectie op 6 en 7 maart 2012.

Volgens deze beschikking moet Odfjell nu voor 80 tanks waar brandbare stoffen worden opgeslagen aantonen dat de inspecties en het onderhoud conform de vergunningvereisten zijn uitgevoerd.

Tanks waarvoor dit niet voor 1 augustus kan worden aangetoond moeten uit bedrijf worden genomen en mogen pas na inspectie en zo nodig onderhoud weer in gebruik worden genomen.

DCMR legt dwangsommen op met maxima van € 50 000 tot € 250 000 voor niet getroffen maatregelen.

Voor een uitgebreid overzicht van de maatregelen die DCMR, de Inspectie SZW en Veiligheidsregio Rotterdam in goede afstemming met elkaar hebben genomen naar aanleiding van inspecties bij Odfjell verwijs ik u naar de website van DCMR: http://www.dcmr.nl/nl/other/onderwerpen/toezichthandhavingodfjell.html

Voorts wordt door mevrouw Dikkers (PvdA) gevraagd om een update van meldingen en de daarop gevolgde acties.

De maatregelen die sinds maart 2012 zijn en moeten worden genomen zijn:

Uit gebruik genomen

 • Na de inspectie is een aantal tanks leeggemaakt door Odfjell.

Last onder bestuursdwang (DCMR)

 • Odfjell moet de integriteit van alle opslagtanks in de inrichting aantonen en borgen, waarvan 80 vóór 1 augustus 2012.

 • Reparatie en onderhoud van vacuüm- en drukventielen.

 • Vervangen van de verouderde drijvende daken van opslagtanks.Deze daken houden dampen onvoldoende tegen. Totdat de verouderde daken vervangen zijn mag het bedrijf in die tanks alleen stoffen opslaan, die niet uitdampen.

 • Aanpassen van verschillende brandschermen.

Acute stillegging, boeterapport en proces-verbaal (Inspectie SZW)

 • Steiger zo inrichten dat valgevaar voor werknemers bij verladingsactiviteiten word voorkomen

 • Gebruik van explosieveilige pompen op de terminal.

 • Zorgen voor explosieveilige apparatuur, juiste inertisering, weghalen van ontstekingsbronnen en dit procedureel goed afgedekt hebben.

 • Voorkomen van blootstelling werknemers aan gevaarlijke stoffen bij verladingsactiviteiten.

 • Het juist toepassen van het veiligwerkvergunningensysteem zodat eigen werknemers en aannemerpersoneel de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

 • Toepassen van juiste maatregelen en beschikbaar hebben van juiste informatie voor beheersen van de integriteit van opslagtanks en zorgen voor een veilige werkomgeving.

Last onder dwangsom (VRR)

 • Odfjell moet tekortkomingen aan verschillende blus- en koelvoorzieningen verhelpen.

 • Bij geconstateerde onveilige situaties of veranderingen in operationele activiteiten zal de VRR de hulpverleningsdiensten actief in het havengebied hier direct over informeren.

Verscherpt toezicht (VRR)

 • De brandweer stelt verscherpt toezicht in bij CIN-meldingen van Odfjell.

 • De Gezamenlijke Brandweer handelt actief op basis van signaleringen.

Ook deze maatregelen treft u aan op de website van de DCMR.

Al deze maatregelen zijn een uitvloeisel van het ingezette verscherpte toezicht door de gezamenlijke toezichtouders. Met de handhavingsbeschikking van 18 juni 2012 toont de provincie Zuid-Holland aan daadwerkelijk handhavend op te treden. Handhavend optreden moet altijd proportioneel zijn en is slechts mogelijk tegen geconstateerde overtredingen. Het betreft een groot complex aan regels en maatregelen waardoor het complete verbeter- en handhavingstraject langere tijd kan duren. Tegen onacceptabele risico’s wordt direct handhavend opgetreden.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven