26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Bij de regeling van werkzaamheden van 4 april 2012 verzocht mevrouw Dikkers (PvdA) om een brief over het toezicht op de veiligheid bij TWO Chemical Logistics in Nijmegen.

Op 19 maart 2012 ontving de Tweede Kamer de antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie, mede namens mij, op de kamervragen van de leden Marcouch en Dikkers over TWO Chemical Logistics (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 1875). In de antwoorden is aangegeven dat de risico’s van het bedrijf TWO Chemical Logistics allereerst beheerst moeten worden door het veiligheidsmanagement van het bedrijf zelf, ten tweede door het toezicht daarop door de overheid en ten derde door een adequate voorbereiding op de rampenbestrijding door het bedrijf, de veiligheidsregio en het gemeentelijk bestuur. De lopende acties op het gebied van het toezicht en de rampenbestrijding breng ik graag nogmaals onder uw aandacht.

Met het bedrijf is afgesproken acties te ondernemen om de in november 2011 geconstateerde Brzo overtredingen vóór 1 juli 2012 te beëindigen.

Daarnaast is aangegeven dat het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid de vaststelling van het nieuwe rampenbestrijdingsplan gepland heeft op 10 mei 2012.

Op dit moment heb ik geen redenen om aan te nemen dat deze data niet worden gehaald.

De bevoegde instantie die toezicht houdt bij het bedrijf, de gemeente Nijmegen, heeft laten weten dat zij het bedrijf al opdracht heeft gegeven tot het nemen van maatregelen om de Brzo-overtredingen op te heffen. Begin juli is de herinspectie gepland die moet aantonen of aan de afspraken is voldaan.

De toezichtsacties lopen, de vaststelling van het geactualiseerde rampbestrijdingplan is gepland en omwonenden en andere betrokkenen zijn door het bedrijf, de gemeente Nijmegen en de veiligheidsregio Gelderland Zuid geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over het bedrijf op 5 april 2012. Op dit moment zie ik geen reden om een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de instantie die toezicht moet houden op de veiligheid bij TWO Chemical Logistics.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven