Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200626900 nr. 57

26 900
Defensienota 2000

nr. 57
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2006

Inleiding

De Navo-systemen voor de bevelvoering over luchtoperaties worden gemoderniseerd. Onderdeel daarvan is de oprichting van twee snel inzetbare en mobiele NAVO-commandovoeringseenheden, die worden aangeduid als DARS1. Deze eenheden controleren en bewaken het luchtruim boven een operatiegebied, waar ook ter wereld, en geven leiding aan de luchtoperaties die daar plaatsvinden. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van mobiele radars en uitgebreide datacommunicatiemiddelen. Nederland heeft medio 1998 aangeboden één van de twee DARS-eenheden te huisvesten2. Daarvoor is een onderzoek uitgevoerd naar een geschikte vestigingslocatie. Hierover bent u op 10 januari 2002 per brief (kamerstuk 26 900, nr. 44) geïnformeerd. De Navo heeft inmiddels een keuze gemaakt voor de vestigingslocatie, waarover ik u in deze brief bericht.

Frederik Hendrikkazerne voldoet niet

Als oorspronkelijke vestigingslocatie heeft Nederland de toenmalige Frederik Hendrikkazerne in Venlo aangeboden. Bij dit aanbod werd vermeld dat de Nederlandse krijgsmacht de kazerne in 2002–2003 geheel zou verlaten. De Navo zou de kazerne dus zelfstandig moeten beheren. Uit financiële en organisatorische overwegingen heeft de Navo toen aan Nederland verzocht een andere geschikte locatie aan te bieden; bij voorkeur daar waar al één of meerdere Nederlandse eenheden zijn (en blijven) gehuisvest.

Navo kiest voor Nieuw Milligen

Naar aanleiding van bovenstaand verzoek heeft Defensie alternatieve vestigingslocaties voor de DARS bezien. De Navo heeft tevens een onderzoek laten uitvoeren in Brunssum, waar het Navo-hoofdkwartier van het «Joint Forces Command» is gevestigd.

Uit het Nederlandse onderzoek bleek dat Nieuw Milligen de meest geschikte locatie is, aangezien daar de noodzakelijke DARS-opleidingen en de dagelijkse operationele DARS-trainingen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kan operationele en bedrijfsmatige synergie tussen de DARS-eenheid en het CLSK «Air Operations Control Station» te Nieuw Milligen (AOCS NM) worden behaald aangezien deze eenheden vergelijkbare taken uitvoeren. Voorts bleek Nieuw Milligen het geschiktst omdat deze locatie het meest tegemoet komt aan de wensen van de Navo voor een aanzienlijke reductie in exploitatiekosten en een betere organisatorische beheersbaarheid.

Nederland heeft de bovenstaande bevindingen aan de Navo gerapporteerd. De Navo heeft vervolgens een eigen afweging gemaakt en recent de voorkeur uitgesproken, analoog aan de Nederlandse bevindingen, voor de locatie Nieuw Milligen.

DARS-opbouw loopt van 2007 tot 2012

De DARS-eenheid bestaat in volledige omvang uit 260 militairen uit verschillende Navo-landen, waaronder maximaal 44 Nederlandse militairen. De eerste militairen van de DARS-eenheid melden zich begin 2007 te Nieuw Milligen. Deze nemen deel aan het testen van de nieuwe DARS-apparatuur. In 2008 telt de DARS-eenheid circa 200 personen. Dat is voldoende om in 2009 volledig operationeel te zijn voor deelname aan Navo-operaties. Omstreeks 2012, wanneer alle DARS-systemen zijn geleverd1, wordt de voltallige personele sterkte bereikt.

Doelmatig gebruik van infrastructuur

Vanaf begin 2007 moet het DARS-personeel te Nieuw Milligen kunnen worden gehuisvest. Met de Navo is overeengekomen dat zoveel mogelijk wordt gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur. Eventuele aanpassingen van de bestaande infrastructuur of eventuele nieuwbouw komen volledig voor de rekening van de Navo. De Navo heeft daarvoor een planbudget van € 15 miljoen.

Geringe exploitatiekosten

De exploitatiekosten van de DARS worden betaald door de Navo. Uitgezonderd zijn de exploitatiekosten die Nederland maakt als gastland («host nation support»), zoals het medegebruik van bepaalde Nederlandse militaire medische faciliteiten. Indien vanwege de rol als gastland uitbreidingen van bestaande faciliteiten nodig zijn, dan komen de investerings- en exploitatiekosten daarvan voor rekening van de Navo.

DARS MoU gereed in 2006

De afspraken tussen de Navo en Nederland, ondermeer over bovengenoemde zaken, worden vastgelegd in een «Memorandum of Understanding» (MoU). Dit MoU is thans in voorbereiding en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2006 ondertekend.

Vervolg van het project

De locatie Nieuw Milligen biedt de keuze uit een terrein van het CLSK, waarop het AOCS NM is gevestigd, en een aangrenzend terrein van het CLAS, waarop onder meer een hersteleenheid voor voertuigen is gevestigd. Defensie zal binnenkort, in overleg met de Navo, een keuze maken uit deze twee terreinen. Aansluitend worden de noodzakelijke vergunningen bij de omliggende gemeenten en de provincies aangevraagd.

De voorbereidingen hiervoor worden momenteel met hen getroffen; knelpunten worden niet voorzien. De gemeenten en provincies kunnen nu ook voorbereidingen gaan treffen voor de komst van de DARS, zoals voor de huisvesting van de gezinnen van het DARS-personeel.

In november van dit jaar vangt de testfase aan van de DARS-apparatuur. Dit vindt plaats op het CLSK-terrein van het AOCS NM.

Zoals bovenstaand vermeld komt dit jaar een MoU tot stand tussen de Navo en Nederland over de ondersteuning («host nation support») van de DARS-eenheid. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zal ik de Kamer daar nader over informeren.

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap


XNoot
1

Deployable Air Control Centre, Recognised Air Picture Production Centre, Sensor Fusion Post.

XNoot
2

De tweede DARS-eenheid wordt in Spanje gevestigd.

XNoot
1

De organieke radar wordt nageleverd. Ad interim wordt van een geleende radar gebruik gemaakt.