Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200326900 nr. 56

26 900
Defensienota 2000

nr. 56
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 juni 2003

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 13 mei 2003 (kenmerk 24-def-2003) informeer ik u nader over de voortgang van het dossier 17-jarigen.

In de brief (kamerstuk 26 900, nr. 52) van 28 mei 2002 heeft mijn ambtsvoorganger uiteengezet dat 17-jarigen voor de werving bij Defensie niet gemist kunnen worden. Voorts meldde hij dat de burger-aanstellingsvariant bij nader inzien geen bruikbaar alternatief is, omdat uit onderzoek is gebleken dat belangstellenden voor een baan als militair deze optie niet aantrekkelijk vinden. Tijdens het algemeen overleg van 13 juni 2002 heeft hij naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van Velzen (SP) toegezegd te zullen bezien of het mogelijk was daarover nog aanvullende informatie te sturen. Omdat dit aspect tijdens de plenaire behandeling op 25 juni 2002 niet meer aan de orde is geweest, heeft mijn ambtsvoorganger geconcludeerd dat deze aanvullende informatie niet meer nodig was. Ook de bij die gelegenheid ingediende moties-Albayrak (PvdA) (kamerstuk 26 900, nr. 53) en De Vries (CDA) (kamerstuk 26 900, nr. 54) gingen hier niet op in.

Inmiddels zijn de onderzoeken naar de burgervariant alweer gedateerd. Ze vormen dan ook geen aanleiding om de discussie over 17-jarigen te heropenen. Hetzelfde geldt voor de recente, relatief gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hoewel de werving van nieuw personeel thans geen knelpunt is en de wervingsopdracht tijdelijk is verlaagd, is de werving op langere termijn geenszins gewaarborgd. Integendeel, de demografische ontwikkelingen laten zien dat de personeelsvoorziening een kritische factor blijft. Een ingrijpende, structurele maatregel op grond van een conjuncturele en dus tijdsgebonden ontwikkeling, is niet verstandig. Ik zie dan ook geen reden de invoering van een «straight 18»-benadering alsnog in overweging te nemen. Het beleid met betrekking tot de 17-jarigen zoals op 25 juni 2002 met de Tweede Kamer is overeengekomen, is inmiddels geïmplementeerd. De uit de motie-De Vries voortvloeiende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet (MAW) is – mogelijk als onderdeel van een breder pakket wijzigingen – gereed voor overleg met de centrales van overheidspersoneel.

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap