Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 18

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID DUIJKERS C.S.

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt aan het tweede lid een volzin toegevoegd, luidende: De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Betreft de AMvB tot vaststelling van de sectoren ten aanzien waarvan de gunning van een opdracht door een bestuursorgaan onderworpen kan worden aan een Bibob-advies. Doel van dit amendement is de kamer nauwer te betrekken bij de invulling van deze kaderwet en in het bijzonder van het Bureau Bibob.

Duijkers

Van der Hoeven

Scheltema-de Nie

Luchtenveld