Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 16

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 26, eerste lid, wordt aan onderdeel i, een volzin toegevoegd: luidende: De voordracht voor een krachtens dit onderdeel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt de Kamer nauw te betrekken bij de bij Algemene maatregel van Bestuur nader aan te wijzen bestuursorganen waar Bureau Bibob alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken kan opvragen.

Pitstra