Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 11

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE

Ontvangen 27 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

I

Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Het advies wordt zo spoedig mogelijk gegeven, maar in ieder geval binnen een termijn van zes weken nadat het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst een advies heeft aangevraagd.

II

Het derde lid wordt vervangen door: Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, stelt het Bureau het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst daarvan in kennis en noemt hij daarbij een termijn waarbinnen het advies wel tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken.

Toelichting

De wettelijke termijn waarbinnen een beschikking moet worden gegeven wordt ingevolge artikel 30 opgeschort voor de duur van de periode die gemoeid is met de adviesprocedure bij het bureau BIBOB. Dit betekent dus een verlenging van de wettelijke termijn waarbinnen behoort te worden beschikt. Het is gewenst dat de maximale duur van die verlengingsperiode ook wettelijk wordt vastgelegd en niet aan regeling bij algemene maatregel van bestuur wordt overgelaten.

De wet zelf behoort zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zeker waar het belangrijke termijnen betreft.

Scheltema-de Nie