Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126883 nr. 10

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2001

Op 30 mei jl. heeft mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens mij, u de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het Voorstel van wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB) toegezonden. Daarbij is ook bericht dat de voorbereiding op de implementatie van het wetsvoorstel in gang is gezet. Ter aanvulling daarop bericht ik u het volgende.

Parallel aan de behandeling van het voorstel van wet lopen de voorbereidende activiteiten van het Bureau BIBOB i.o., ondergebracht bij mijn ministerie. Gezien de aard van deze activiteiten gedurende de testfase, met name de publiciteit die aan het BIBOB-instrumentarium wordt gegeven, hecht ik eraan uw Kamer door middel van deze brief nader te informeren.

Het Bureau BIBOB i.o., zal zich het komende half jaar voornamelijk gaan richten op het testen van zijn producten, het leggen van contacten met bestuursorganen en verstrekkers van informatie die noodzakelijk geacht wordt voor de uitvoering van de taak van het Bureau. Voorzien is in een test op kleine schaal met enkele zaken die door een aantal bestuursorganen zijn aangeleverd. Het gaat om afgedane dossiers die alsnog worden voorzien van een BIBOB advies. Deze test levert gegevens en ervaringen op die nodig zijn voor de verbetering van de ontwikkelde producten. Het betreft een papieren exercitie. De test zal aan het eind van dit jaar worden uitgebreid tot meer bestuursorganen.

De activiteiten van het Bureau hebben ook tot doel de bestuursorganen te begeleiden bij het treffen van voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor een eventuele implementatie van het BIBOB-instrument.

Naast de begeleiding van bestuursorganen is het van groot belang dat het Bureau BIBOB te zijner tijd een gedegen advies kan uitbrengen. Daartoe is onder meer een screeningsproces ontwikkeld. Het screeningsproces bestaat uit de bevraging van justitiële, politiële en financiële bronnen en de beoordeling van de opgeleverde gegevens. Deze procedure zal uitgebreid getest worden.

Praktijkervaringen wijzen uit dat bestuursorganen steeds vaker bereid zijn hun medewerking te verlenen aan de test, om zo actief vorm te geven aan de bestuurlijke aanpak van criminele activiteiten. Een positief effect van de voorbereidende werkzaamheden van het Bureau BIBOB i.o. is aldus dat deze bijdragen aan de bewustwording van de bestuursorganen hoe te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd.

Hoewel het overleg met uw Kamer over het wetsvoorstel nog moet worden gevoerd, acht ik het raadzaam dat thans reeds de vorenstaande activiteiten worden ondernomen, opdat het BIBOB-instrument volwaardig en snel kan worden ingezet als het voorstel tot wet mocht worden verheven. Uiteraard zal in alle uitingen benadrukt worden dat het wetsvoorstel nog ter behandeling voorligt in uw Kamer.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals