Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 17

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID LAMBRECHTS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5.13, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: Indien een student die zich heeft ingeschreven na 31 januari van een studiejaar in dat studiejaar 14 punten heeft behaald worden, in afwijking van de eerste volzin, de maanden van de aan hem in dat studiejaar toegekende prestatiebeurs omgezet in een gift.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel studenten, die toch willen proberen om na 31 januari van een studiejaar aan een opleiding te beginnen, te stimuleren hiermee daadwerkelijk een aanvang te maken. In de oude formulering legt de grens van 14 punten een zware druk op de student aangezien de 14 punten leiden tot omzetting van de eerste twaalf maanden, zonder dat deze maanden al ontvangen zijn. Door dit amendement wordt de student voortaan afgerekend op het geleverde werk en de werkelijk ontvangen studiefinanciering.

Lambrechts