Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 13

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.17, zevende lid, wordt «met ingang van 1 juli van het in het eerste lid bedoelde kalenderjaar» vervangen door: met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op de dag waarop de beschikking terzake is gegeven.

Toelichting

Dit amendement is gewenst aangezien de IB-Groep vaak behoorlijk achterloopt met de melding dat een student teveel heeft verdiend en dus een bedrag moet terugbetalen. Door deze vertragingen kan zich de situatie voordoen dat een student die gedurende een studiejaar een gering bedrag teveel verdient dit pas jaren later te horen krijgt. Het geringe bedrag kan dan vanwege de rente inmiddels meer dan verdubbeld zijn terwijl de student niet eens op de hoogte is dat er sprake is van een studieschuld. Dit amendement maakt een einde aan deze situatie doordat de rente op de schuld pas wordt toegepast vanaf het moment dat de student ervan op de hoogte is gesteld dat er sprake is van een terug te betalen bedrag.

Eurlings