26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders

Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2015

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de commissaris van de Koning van de provincie Limburg over de informatievoorziening aan grensarbeiders1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven