Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026812 nr. 8

26 812
Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

nr. 8
MOTIE VAN HET LID HARREWIJN

Voorgesteld 24 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het verdrag met Chili thans het enige verdrag is waarvan de handhavingsbepalingen in werking zijn getreden;

overwegende, dat met het merendeel van de landen de onderhandelingen nog gaande zijn of een handhavingsverdrag is voorgesteld;

van mening dat een overgangstermijn van drie jaar voor bestaande uitkeringsrechten aan de korte kant is, gezien het tempo waarin de verdragen worden afgesloten;

van mening, dat het spoedig in werking treden van de wet nieuwe uitkeringsgerechtigden zal duperen, als verdragen uitblijven of traag tot stand komen;

van mening dat het doel van de wet niet is om uitkeringsgerechtigden te duperen, maar de handhaving te verbeteren middels verdragsbepalingen;

verzoekt de regering de invoering van de Wet beperking export uitkeringen en de onderhavige wijzigingsvoorstellen uit te stellen met een jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harrewijn