Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026812 nr. 7

26 812
Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT

Ontvangen 24 november 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

A. Voor de aanhef van het artikel wordt ingevoegd:

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

5. Het tweede lid is niet van toepassing op de vreemdeling wiens rechtmatig verblijf in Nederland als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet is geëindigd of in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 eindigt op grond van de Vreemdelingenwet vanwege het overlijden van diens partner. Dit lid vervalt met ingang van 1 januari 2003.

B. De aanhef wordt vervangen door:

B

Artikel 7b wordt vervangen door:.

II

Aan artikel VII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Aan artikel 33a wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de vreemdeling wiens rechtmatig verblijf in Nederland als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet is geëindigd of in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 eindigt op grond van de Vreemdelingenwet vanwege het overlijden van diens partner. Dit lid vervalt met ingang van 1 januari 2003.

Toelichting

Dit amendement beoogt een oplossing te geven voor de ongewenste situatie dat op grond van het overgangsrecht bij de Wet beperking export uitkeringen (artikel XIV) wel gedurende drie jaar recht op uitkering in een ander land bestaat maar niet in Nederland. Dit geval doet zich voor indien het huwelijk of samenlevingsverband tussen een Nederlander en een buitenlander door overlijden van de Nederlandse partner wordt ontbonden, terwijl het huwelijk of samenlevingsverband korter dan drie jaar heeft geduurd. In een dergelijk geval wordt het rechtmatig verblijf in Nederland beëindigd en komt het recht op Anw-uitkering op grond van de koppelingswet te vervallen.

Het amendement bepaalt dat artikel 33a, eerste lid, Anw betreffende de opschorting van de uitkering bij niet rechtmatig verblijf in Nederland, gedurende drie jaar geen toepassing vindt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de uitkeringssituatie op grond van het genoemde artikel XIV wordt gelijkgetrokken met verblijf in Nederland.

Het amendement bevat een soortgelijke bepaling met betrekking tot kinderbijslag.

De Wit